You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ယႃႈမဝ်းၵမ် > တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈ ႁူင်းၵၢၼ်ႁုင်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းေၸႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈ ႁူင်းၵၢၼ်ႁုင်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းေၸႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

August 1, 2019

By – သႅင်ၸုိင်ႈ

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉလိူၼ်ၸူႇလၢႆႇ(31)ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ ၼႅင်ႇၶၢဝ်ႇပွင်ႇမႃးဝႃႈ လုမ်းသိုၵ်းၽၢႆႇၵႅတ်ႇႄၶ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွၵ်ႈႁၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈ ႁူင်းၵၢၼ်ႁုင်ယႃႈမဝ်းၵမ်(6)တီႈ ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းထိူၼ်ႇ ယၢၼ်ၵႆႇၵၼ်တင်းဝၢၼ်ႈသႅဝ်ႉေႁႃႇ မွၵ်ႈ(3000)မီႇတႃႇ ေၸႈဝဵင်းၵူတ်ႇၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈႁူင်းၵၢၼ်ႁုင်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းဝႆႉၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဢွၵ်ႇဝႃႈ “ ေတႇဢဝ်ၼႂ်းလိူၼ် ၸူႇလၢႆႇ(25)ဝၼ်း ေတႃႇထိုင် (28)ဝၼ်း ၸုမ်းတပ်ႉႁၢၼ်ၶဝ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်လူင်းၵူတ်ႇထတ်းသွၵ်ႈတဝ် ေသ တီႉၺွပ်းလႆႈႁူင်းၵၢၼ်” ၼႆယဝ်ႉ။

ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းႁူင်းၵၢၼ်ႁုင်ယႃႈ ဢၼ်ၸုမ်းပလိၵ်ႈၶဝ် တီႉၺွပ်းလႆႈၼၼ်ႉ သၢင်ႉငိုၼ်းေတမီးမွၵ်ႈ(16) ပီႇရီႊယၢၼ်ႊၵျၢပ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုပ်ႇၼၼ်ႉ ၸုမ်းတပ်ႉႁၢၼ်ၶဝ် တီႉၺွပ်းလႆႈပႃး ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းႁူင်းၵၢၼ်ႁုင်ယႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ပုင်းၼမ်ႉ ဢႅတ်ႉၸိတ်ႉ(ၾႆးငရၢႆး) 5 ၵႃႇလၢၼ်ႇ (2262)ပုင်း၊ ပုင်းၼမ်ႉဢႅတ်ႉၸိတ်ႉ (10) ၵႃႇလၢၼ်ႇ (356)ပုင်း၊ ပုင်းၼမ်ႉဢႅတ်ႉၸိတ်ႉ(10)ၵႃႇလၢၼ်ႇ (195)ပုင်း၊ ပုင်းပီႇပႃႇ ဢၼ်သႂ်ႇၼမ်ႉဢႅတ်ႉၸိတ်ႉ(478)ပုင်း၊ တိင်ႇတဝ်ႈဢၼ်သႂ်ႇၼမ်ႉဢႅတ်ႉၸိတ်ႉ (5280)ပုင်း၊ ေၸႃႇတႃႇ ဢၼ်ၸႂ်ႉၼႂ်းၵၢၼ်သွၵ်ႈလၢင်ႉ(Washing Soda) ဢၼ်သႂ်ႇဝႆႉၼႂ်းထူင်ၵမ်ႇ(90) ထူင်၊ ထူင်ထၢၼ်ႇ(20)ထူင်၊ ထူင်သႂ်ႇၽွင် ၸူဝ်ႇတီႇယမ်ႇဢႅၵ်ႉ ေၸႃးတၢႆႉ(1220)ထူင်၊ ထူင်သႂ်ႇၽွင် ၸူဝ်ႇ တီႇယမ်ႇၸႃႇလႃႇၾဵၵ်ႉ(50)ထူင်၊ ယႃႈယွင်မႃႈ(ယႃႈမ) 9000 မဵတ်ႉ၊ ယႃႈဢၢႆႉ(750)ၵီႇလူဝ်ႇ၊ သုမ်ႉတီႈ ယူႇသဝ်း(96)လင်၊ ၵႃးၸၢၵ်ႈထူၺ်လိၼ်(ပူးတူဝ်ႇၸႃႇ) 1 လမ်း၊ ၵႃးတူဝ်ႇယူဝ်ႇတႃႇ ႁၢႆးလတ်ႉ 1 လမ်း၊ ေမႃႈၵႅတ်ႉဢၼ်ယၢဝ်း(1144)ေမႃႈ၊ ေမႃႈတူမ်ႈႁုင်(69)လုၵ်ႈ၊ ၵႅဝ်ႈႁႆေမႃၼိုင်ႈ(95)လုၵ်ႈ၊ ၸၢၵ်ႈၾႆးၾႃႉ သႅၼ်းယႂ်ႇ(6)လုၵ်ႈ၊ တူႈယဵၼ်(30)လုၵ်ႈ၊ တီႇၾရီႇၸႃႇ(7)လုၵ်ႈ၊ ၸၢၵ်ႈလွႆးၶူဝ်း(11)လုၵ်ႈ၊ ပၢၼ်ႉၸတီး(40) ပၢၼ်ႉ၊ ၸၢၵ်ႈၶူၼ်းတဝ်(8)လုၵ်ႈ၊ တိူၵ်ႈၽွင်ယႃႈ(ၶၢဝ်/ လႅင်) 18 တိူၵ်ႈ၊ ၸၢၵ်ႈဢိတ်ႇယႃႈ(5)လုၵ်ႈ၊ ၶိူင်ႈႁိဝ်ႈၸင်ႈ 6 လုၵ်ႈ၊ ပၢၼ်ႉသႂ်ႇၵူႊသႅၼ်း(484)ပၢၼ်ႉ၊ ဢၢင်ႇၸလုင်ႇ(205)လုၵ်ႈ၊ ၸၢၵ်ႈတၢၵ်ႇႁႅင်ႈ(6)လုၵ်ႈ၊ ထူင်သႂ်ႇၼႅင်ႇဢၼ်ပဝ်ႇ(1800)လုၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

Top