You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > တပ်ႉမတေႃႇ(မၢၼ်ႈ) လႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉပုတ်ႈ ၽူႈမီးၸၼ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၼႂ်းတပ်ႉ

တပ်ႉမတေႃႇ(မၢၼ်ႈ) လႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉပုတ်ႈ ၽူႈမီးၸၼ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၼႂ်းတပ်ႉ

Tai Images- July(15)

တပ်ႉမတေႃႇ(မၢၼ်ႈ) လႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉပုတ်ႈ တၼ်းႁႅင်းပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ (3)လႄႈ(5)ၼႆ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ၸွမ်သိုၵ်း ဢေးဝိၼ်းၵူဝ်ႇ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ(3) ဢၼ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸိူဝ်းပဵၼ်ပၼ်ႁႃ ၸေႈမိူင်းရၶႅင်ႇ၊ တိူင်းဢီႇရႃႇဝတီႇလႄႈတိူင်းပႃႇၵိူဝ်ႇ(ပၵူဝ်း)ၼၼ်ႉ လႅၵ်ႈလၢႆႈပၼ် ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽူႈမီးၸၼ်ႉၵုမ်းၵမ်ၵၢၼ်သိုၵ်းသေ တီႈၽူႈၸတ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ(3)ၼၼ်ႉ ပၼ် ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸွမ်သိုၵ်း ဝိၼ်းပူဝ်ႇသျဵင်ႇ ၵႂႃႇၼႆ ၽူႈမီးၸၼ်ႉသုင် ၼႂ်းတပ်ႉမတေႃႇ(မၢၼ်ႈ)ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ“ၸွမ်သိုၵ်း ဢေးဝိၼ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၵေႃႈ လုၵ်ႉတီႈၽူႈၵုမ်းၵမ်ၵၢၼ်သိုၵ်းသေ ၶၢႆႉမႃး ၵမ်းၼႆႉ ၶိုၼ်းၶၢႆႉၵႂႃႇတီႈ ၽူႈၵုမ်းၵမ်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵူၺ်း၊ ဢၼ်မႃးယိပ်း ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ (3) ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဝိၼ်းပူဝ်ႇသျဵင်ႇတႄႉ ၸင်ႇႁႃၶၢႆႉမႃးၵူၺ်း”ဝႃႈၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်သိုၵ်း ဝိၼ်းပူဝ်ႇသျဵင်ႇ ပဵၼ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ(6)မႃး၊ တီႈယူႇမၼ်းၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်း မူဝ်းမိၼ်းထုၼ်း ၶိုၼ်းပုတ်ႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵႂႃႇ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၼ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽူႈမီးၸၼ်ႉၽၢႆႇသိုၵ်း ၸွမ်သိုၵ်း မိၼ်းၼွင်ႇၼၼ်ႉ လႅၵ်ႈလၢႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ပုၼ်ႈ ၽွၼ်း ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ(5)သေ ဢၼ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၶိုၵ်ႉ တွၼ်းမၢႆ(5)မႃး ၸွမ်သိုၵ်း မျူဝ်းၸေႃႇတဵင်းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၽူႈၵုမ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆ လႆႈႁူႉတီႈၵူၼ်း ၸမ်ၸႂ်တပ်ႉမတေႃႇ(မၢၼ်ႈ)ၶဝ် ၼင်ႇၼႆ။

ဢၼ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽူႈၵုမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၸွမ်သိုၵ်း သၢၼ်းဢူးၼၼ်ႉ တေလႆႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆယူႇ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၶိုၵ်ႉတွၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၽူႈမီးၸၼ်ႉၼႂ်းတပ်ႉမတေႃႇ (မၢၼ်ႈ) ၵေႃႉၼိုင်ႈဝႃး“ၸေႈမိူင်းရၶႅင်ႇ လမ်ႇလွင်ႈတႄႉဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ တိုၼ်းပဵၼ်ၽိင်ႈတပ်ႉမတေႃႇ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၽူႈၵွၼ်းတိူင်း၊ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၶိုၵ်ႉတွၼ်းၶဝ် တေလူင်ႉလႅၼ်ႇၼႃႈတီႈသေ ပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ် ၵူၺ်း”ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်သိုၵ်း မျူဝ်းၸေႃႇတဵင်းၼႆႉ မိူဝ်ႈပႆႇၶိုၼ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ(5)ၼၼ်ႉ လႆႈႁၢပ်ႇပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽူႈၵွၼ်းတိူင်း တိူင်းတႃႈၵုင်ႈသေ ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၽူႈၵုမ်းၵမ်ၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆႉ မၼ်းဢႃႇ ယူႉလဵၵ်ႉလိူဝ်ပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။ ဢၼ်ၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ(6)မိူဝ်ႈလဵဝ် ၸွမ်သိုၵ်း မူဝ်းမိၼ်းထုၼ်းၼႆႉ ယၢမ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းမႃး ၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႁူဝ်သိုၵ်းသေ တင်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မျႃႉထုၼ်းဢူး ၽူႈၵုမ်းၵမ် တပ်ႉပႆလိၼ်၊ တပ်ႉၼမ်ႉ၊ တပ်ႉလူမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆ ၸၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈဝႆးမိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းပၢတ်ႈ(5)လိူၼ် ပီႊ 2019ၼႆႉ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းပွတ်းတူၵ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်း ၸေႈမိူင်းရ ၶႅင်ႇ ၸွမ်ႁၢၼ် ၸူဝ်းတိၼ်ႉၼၢႆႇလႄႈ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်း တိူင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ၸွမ်ႁၢၼ် ၽူင်းမျႅတ်ႉ သေလႆႈၶၢႆႉလႅၵ်ႈၵၼ်မႃးယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ၽူႈမီးသုၼ်ႇလႆႈ လၢတ်ႈၼႂ်းတပ်ႉမတေႃႇ(မၢၼ်ႈ)လၢတ်ႈတီႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ“ပဵၼ်လွင်ႈလူဝ်ႇဢၢပ်ႈၵၢၼ်သိုၵ်းလႄႈလႆႈ ၶၢႆႉလႅၵ်ႈၵၼ်”ဝႃႈၼႆ။

ၸူဝ်ႈပၢၼ် ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇၼႆႉ ၵႆႉၵႆႉၶၢႆႉလႅၵ်ႈ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၸိူဝ်းဢၼ် ၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇဢဝ်လိူင်ႈၵၢၼ် ပူတ်းၸၼ်ႉ ပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် ဢဝ်သႂ်ႇၶွၵ်ႈ ၵေႃႈမီးမႃးယူႇယဝ်ႉ။

Top