You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ > ၵႃႈတူဝ်ၼၢင်းယိင်း တႃႇပဵၼ်မေးၼွႆႉၶႄႇ မီးၵႃႈၶၼ် (80)သႅၼ် တေႃႇ(40)သႅၼ်

ၵႃႈတူဝ်ၼၢင်းယိင်း တႃႇပဵၼ်မေးၼွႆႉၶႄႇ မီးၵႃႈၶၼ် (80)သႅၼ် တေႃႇ(40)သႅၼ်

ပွင်ႈၵႂၢမ်းၽူႈထတ်းလိၵ်ႈ-

ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းယုင်ႈယၢင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ် ၶၢၼ်ၸႂ်ယွၼ်ႉလွင်ႈယူႇၵိၼ် ၼႃႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းသေ ဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ် မိူင်းႁိမ်းႁွမ်းၵေႃႈ ၼမ်တိူဝ်းလိူဝ်မႃး ဝၼ်းဝၼ်း ၶိုၼ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉ။

ၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇမၼ်ႈၼိမ် ၵူၼ်းမိူင်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ သမ်ႉလႆႈႁၢပ်ႇလၢႆမႃႇပႃးလၢႆၵၢၼ်း၊ ဢၼ်ယၢမ်ႈဢဝ်ႁႅင်းတူဝ်ႁႅင်းၸႂ်သေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၼၼ်ႉ မၼ်းမီးတၢင်းယၢပ်ႇဢမ်ႇ ၵိၼ်ၵုမ်ႇထၢမ်းပေႇ၊ ၵေႇဝၢၼ်ႈၶုၼ်မိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပၼ်လွင်ႈလပ်ႉလွင်းလႆႈ လွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ် လဵင်ႉတွင်ႉ၊ ၸင်ႇလႆႈသွင်ႉဢွၵ်ႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈမိူင်းႁိမ်းႁွမ်း ဢၼ်ၸိူဝ်းဝႃႈၼႆၵေႃႈမီးယူႇယဝ်ႉ။

မၢင်ၸိူဝ်း ၵႂႃႇမိူင်းၶေႇ မိူင်းထႆး ယွၼ်ႉၼႃႈႁိူၼ်းလူႉလႅဝ်၊ မၢင်ၸိူဝ်းၵႂႃႇယွၼ်ႉ ၵူဝ်လႆႈႁဵတ်းသိုၵ်း၊ မၢင် ၸိူဝ်းပၢႆႈသိုၵ်း၊ မၢင်ၸိူဝ်းၵႂႃႇၸွမ်းတၢင်း မေႃထၢင်ႇယႂ်ႇပိူၼ်ႈ ႁဵတ်းၸွမ်းၸႂ်ၶႂ်ႈပဵၼ်ၶႂ်ႈမီး၊ မၢင်ၸိူဝ်းၽႅဝ် ၵႂႃႇလူၺ်ႈ တိုၼ်းဢမ်ႇႁူႉငဝ်းလၢႆးသေ ထုၵ်ႇၵျေႃးလႅၼ်သေၵႂႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ လွင်ႈတၢင်းလႆႈဢွၵ်ႇႁွတ်ႈ ၽႅဝ်ၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃငိုၼ်း ၼႂ်းမိူင်းၶေႇ မိူင်းထႆးၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈတၢင်းလၢႆလၢႆလွင်ႈယူႇယဝ်ႉ။

ပေႃးတူၺ်းၶိုၼ်း လွင်ႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ၼႂ်းပီႊ 2019 ၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယူပ်ႈယွမ်းၵႂႃႇ တင်း ၼမ်၊ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၽုၵ်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇသေ လႆႈၶၢႆတေႃႇမိူင်းၶေႇ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆဢၼ်ဢွင်ႇ မၢၼ်တႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ မီးတီႈပိုင်ႈဢိင်ၸႂ်ယႂ်ႇသေတႃႉ ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈၶၢႆၶဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ် ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလပ်ႉလွင်းမႃး၊ ပေႃးမိူင်းၶေႇဢမ်ႇႁပ်ႉသိုဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၼႆၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်း ယၢပ်ႇယဝ်ႉ။

ၸိူဝ်းမီးၶိူဝ်းၶႆႇ တီႈၵွင်ႉၵၢႆႇၵပ်းသၢၼ် တင်းမိူင်းထႆးၵေႃႈ ၸူဝ်းၵၼ်ႁူၺ်းၵၼ်ၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ် မိူင်းထႆး၊ မၢင်ၸိူဝ်းမီးတီႈၵွင်ႉၵၢႆႇၵပ်းသၢၼ် တင်းမိူင်းၶေႇၵေႃႈ ၵႂႃႇမိူင်းၶေႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆး ၵူႈလၢႆးလၢႆးၽႂ်မၼ်းသေ ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းၶေႇၼၼ်ႉ ၼၢင်းယိင်ႈၵမ်ႈ ၽွင်ႈ ထုၵ်ႇၸုမ်းၵႃႉၶၢႆၵူၼ်း ၵျေႃးလႅၼ်ၶၢႆပၼ်ၶေႇ ၵႂႃႇႁဵတ်းမေးၼွႆႉၶေႇၵေႃႈမီးတၢင်းၼမ်တၢင်းလၢႆ ယဝ်ႉ။ ၼၢင်းယိင်းဢၼ်ပႆႇမီးၼႃႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ မီးၵႃႈတူဝ်(80)သႅၼ်(8,000,000)၊ ပေႃးပဵၼ်မႄႈႁၢင်ႉ ၼၢင်းမၢႆႈ မီးၵႃႈတူဝ်(40)သႅၼ်(4,000,000)၊ ပေႃးႁပ်ႉၶၢမ်ႇၵူပ်ႉၵူႈၸွမ်းၶေႇသေ မီးလုၵ်ႈၸၢႆးၸိုင် ထုၵ်ႇ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶေႇၶဝ် ပၼ်ၼႃႈလီယူႇ၊ ပေႃးမီးလုၵ်ႈယိင်းၸိုင် တေသူင်ႇၶိုၼ်းတီႈယူႇမိူင်းလင် ၵဝ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် သိုပ်ႇၶၢႆပၼ်တၢင်ႇၵေႃႉၵႂႃႇထႅင်ႈၵေႃႈမီးၼႆ ၼႂ်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇၵျေႃးလႅၼ် ၵႂႃႇၵူပ်ႉၵူႈၸွမ်းၶေႇၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢၼ်ၵႂႃႇႁပ်ႉၶၢမ်ႇ ၵူပ်ႉၵူႈပဵၼ်မေးၼၢင်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶေႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၼၢင်းယိင်းၼႂ်းမိူင်းတႆးၵူၺ်း၊ ၸိူဝ်း တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ တိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇၵေႃႈ မီးတၢင်းၼမ်တၢင်းလၢႆယူႇၼႆ ၸုမ်းတိုၵ်းၽဵဝ်ႈၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ လွင်ႈၵႃႉၶၢႆၵူၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈ ယင်းလႆႈယွမ်းႁပ်ႉၼင်ႇၼႆယူႇ။

ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၸိူင်ႉႁိုဝ်လႄႈၵႂႃႇႁွတ်ႈၼႂ်းမိူင်းပိူၼ်ႈၵေႃႈလီ တွၼ်ႈတႃႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၵူၼ်းၵေႃႈမီးတၢင်း သုမ်းယဝ်ႉ၊ တွၼ်ႈတႃႇၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၵေႃႈမီးတၢင်းသုမ်း၊ တွၼ်ႈတႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႈမီးတၢင်း သုမ်းယဝ်ႉ။ ၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးတီႈပွင်ႇပႅတ်ႈယဝ်ႉ၊ ၵွမ်ႉ တႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵူၺ်းတႄႉ ပေႃးႁဝ်းၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်း ၸိူင်ႉၼင်ႇႁဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၶႃႈ မိူင်းၶေႇမိူင်း ထႆးၼၼ်ႉၸိုင် တိုၼ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းယၢပ်ႇၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ ၵွပ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႉတၢင်းႁူႉတူဝ်ၵဝ်ႇ ပေႃးၵဝ်ႁဵတ်း ၵဝ် တေလႆႈၼႆဢမ်ႇဝူၼ်ႉ၊ တိုၵ်ႉသူင်ဢၼ်ပိူၼ်ႈၸႂ်ႉသေ ၸင်ႇႁဵတ်းၼၼ်ႉလႄႈ မီးၸႂ်ၶႂ်ႈၵႂႃႇတီႈဢၼ် လႆႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်မိူၼ်ၶႃႈၸႂ်ႉၼၼ်ႉႁိုဝ်။

ပေႃးတႆးႁဝ်း ၵုမ်ႇပၢႆႈဝၢၼ်ႈပၢႆႈမိူင်း၊ ဝႄႈလွင်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယူႇ မိူၼ်ၼင်ႇႁဝ်းပဵၼ်မိူဝ်ႈ လဵဝ်ၼႆႉၸိုင်ႈ ထႅင်ႈ(20)ပီႊ လူင်းမႃးၼႆႉ ၶိူဝ်းတႆး(ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး)ႁဝ်း ၸၢင်ႈဝိၼ်ႇလႅၵ်ႈၵႂႃႇ မိူၼ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပလွင်ႈ၊ လီသေႃး မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး(20)ပီႊမိူင်းၼၼ်ႉယူႇ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ တႃႇၵႅတ်ႇၶေႇ ၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ၸိုင်ႈတႆးၼၼ်ႉ တႆးႁဝ်းဢၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇၼွၵ်ႈမိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပူၼ်ႉလႆႈၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈတႆး(ဢမ်ႇပူၼ်ႉလႆႈ ၸိုဝ်ႈဢၼ်ဝႃႈ“တႆး”)ၼၼ်ႉလႄႈ ထုၵ်ႇလီဢွၼ်ၵၼ်ဝူၼ်ႉတႃႇသိုပ်ႇသၢႆၸႂ် ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းယူႇ။ ၸိူဝ်းဢၼ်ၵႂႃႇတုၵ်ႉၶႃႉယၢပ်ႇၽိုတ်ႇမိူင်းပိူၼ်ႈ၊ ၸိူဝ်းၵႂႃႇပဵၼ်ၶီႈၶႃႈမိူင်းပိူၼ်ႈ၊ ၸိူဝ်းလႆႈထုၵ်ႇၶၢႆတူဝ် ယူႇမိူင်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းပႆႇတူၵ်းလိုၼ်းၼၼ်ႉ လီတူင်ႉတိုၼ်ႇပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းဢဝ်တီႈယူႇ ဝၢၼ်ႈတီႈၵိူတ်ႇမိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇယဝ်ႉၼႆ ၶႂ်ႈတုၵ်းသူၼ်းၼင်ႇၼႆ။

Top