You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ > ပလိၵ်ႈဝဵင်းမူႇၸေႈ တီ့ၺွပ်းလႆႈ ၼၢင်းယိင်းၵေႃ့ၼိုင်ႈ ဢၼ်ဢိင်ၸုမ်းသေၸုမ်းၸုမ်း လွၵ်ႈငိူတ်ႈယွၼ်းငိုၼ်း

ပလိၵ်ႈဝဵင်းမူႇၸေႈ တီ့ၺွပ်းလႆႈ ၼၢင်းယိင်းၵေႃ့ၼိုင်ႈ ဢၼ်ဢိင်ၸုမ်းသေၸုမ်းၸုမ်း လွၵ်ႈငိူတ်ႈယွၼ်းငိုၼ်း

လုၵ်ႈလွႆလဵၵ်း
ဝၼ်းထီ့ -03-06-2019
ၼၢင်းယိင်းၵေႃ့ဢၼ် ဢၢင်ၸိုဝ်ႈမိူၼ်ႁၢင်ႈပဵၼ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသေၸုမ်းၸုမ်း ဢဝ်ၽိုၼ်လိၵ်ႈ လွၵ်ႇငိူတ်ႈ ယွၼ်းငိုၼ်း ၸိူဝ်းႁိူၼ်းလႅပ်ႈၶႅၼ်းၸႂ် လၢၼ့်ၶၢႆၶူဝ်းၶွင် ၸိူဝ်းၼၼ့် ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈၼႃႈ တီႈပလိၵ်ႈ ၶဝ်တီ့ၺွပ်းလႆႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႈယဝ့် ဝႃႈၼႆ။
ႁူဝ်လိူၼ် Jun- 2019 ၼႆ့ မီးၼၢင်းယိင်းၵေႃ့ၼိုင်ႈ ယိပ်းတင်းၽိုၼ်ၸေႈ A4 ၸုမ်ႈမိၵ်ႈ မၢႆ လၢဝ်ႁႃႈလုၵ်ႈ သေ လႄႇႁႃလွၵ်ႈငိူတ်ႈ ၸွမ်းၵၢတ်ႇၸွမ်းႁိူၼ်း ၸိူဝ်းပဵၼ်ႁိူၼ်းၶႅၼ်းၸႂ် ၸဝ်ႈၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ဢၼ်ၵႃ့ၶၢႆ ၵုၼ်ႇၶူဝ်းၶွင်ၸိူဝ်းၼႆ့ တီႈၵၢတ်ႇဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ဢဝ်လိၵ်ႈပၼ်ဝႆ့လူင်ၵႂႃႇ၊ ၼႂ်းလိၵ်ႈၼၼ့် တႅမ်ႈ လၢတ်ႈဝႆ့ဝႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸရိၵ်ႈလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ့် ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ၵွပ်ႈၼၼ် ႁႂ်ႈၸွႆႈပၼ် ငိုၼ်း 3 သႅၼ် တေႃႇ 10 သႅၼ်၊ ပေႃးႁပ့်ႁၼ်လိၵ်ႈယဝ့် တႃႇၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းလႄႈ ဢမ်ႇၵႂႃႇသူင်ႇပၼ်ၸိုင် မိူၼ်ၼင်ႇႁိူၼ်း ၊ လူတ့်ၵႃး ၊ ၸိူဝ်းၼႆ့ တေထုၵ်ႇၾႆးၽဝ်ပႅတ်ႈ ၊ လိူဝ်သေၼၼ့် လိၵ်ႈဢၼ်ၼႆ့ သင်ၸိူဝ့် တီႈ ပလိၵ်ႈၶဝ် ႁူ့ၵႂႃႇၸိုင် ႁႂ်ႈၽၢင့်ထိုင်ၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးလုၵ်ႈယိင်းသူ ၼႆသေ လွၵ်ႈငိူတ်ႈဝႆ့ၸိူင့်ၼႆယူႇ။

“ ၸိုဝ်ႈသဵင်ၵေႃ့ဢၼ်မႃးၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼၼ့် လၢတ်ႈၸိုဝ်ႈႁွင့် ဢူးမေႇမေႇ ယွၼ့်ပိူဝ်ႈလိၵ်ႈလွၵ်ႇငိူတ်ႈ ၼၼ့် သေ မၢင်ၸိူဝ်းဢမ်ႇႁတ်းယူႇဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃးယူႇဝႆ့တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၊ ပဵၼ် ၽႂ် ၸုမ်းလႂ် တႄ့တႄ့ၵေႃႈထုၵ်ႇလီပႃးၸိုဝ်ႈယူႇ မိူၼ်ၸိူင့်ၼင်ႇ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတႄ့တႄ့ ၶဝ်လႆႈ သႂ်ႇၶွၼ်ႇ တႃႇ 3 ၸုမ်းၶဝ်ၵေႃႈ လီယဝ့် ၼွၼ်းလပ်းလႆႈယဝ့်၊ ၵူၺ်းၵႃႈၼႆ့သမ့်ပဵၼ်ၽႂ် ၸုမ်းလႂ် ဢမ်ႇ ႁူ့ ပေႃးမိူၼ်ၼႆ တွၼ်ႈတႃႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႇၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီး ၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈၵႂႃႇပၼ်ယဝ့်ၵေႃႈမီးယူႇၼႆ ၵူၼ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇ ၸိုဝ်ႈၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ ” ။

ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းလႆႈယူႇၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸိူင့်ၼႆ လႆႈယူႇၸွမ်းတၢင်းၵူဝ်ဝႆ့ယူႇ မိူဝ်ႈလဵဝ် မီးလွင်ႈလွၵ်ႇငိူတ်ႈၸိူင့်ၼႆယဝ့် လႆႈၵူဝ်ႁႅင်းတႄ့တႄ့ ၊ ၼႃႈမိူင်းပွတ်းႁွင်ႇၼႆ့ ၵွပ်ႈယၢမ်ႈမီးမႃး လွင်ႈႁဵတ်း ႁၢႆ့ၵၼ် လႄႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ၶႂ်ႈယူႇၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ်သေ ပၼ်ငိုၼ်းၵႂႃႇၵေႃႈမီး ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေမီးလွင်ႈလွၵ်ႇငိူတ်ႈယဝ့် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လႆႈတိူင်ႈၸႅင်ႈတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇပလိၵ်ႈသေ ယူႇတီႈ ၽၢႆႇ ၸယၽ တင်း SB ၶဝ်ႁူမ်ႈၵၼ် ပႂ့်တူၺ်း တီႈႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း ဢၼ်ၶဝ် ၶိၼ်းဝႆ့ၼၼ့်သေ မိူဝ်ႈမီးၼၢင်းယိင်းၵေႃ့ၼိုင်ႈ မႃးထုၵ်ႈဢဝ်ငိုၼ်းၼၼ့် ၽၢႆႇပလိၵ်ႈၶဝ် တီ့ၺွပ်းလႆႈ တင်းငိုၼ်းတင်းၵူၼ်းၸွမ်းၵၼ်ယဝ့် ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈႁူ့ဝႃႈ ၸိုဝ်ႈသဵင် ပဵၼ် မဝႃႇဝႃႇဢေး ပဵၼ်ၵူၼ်း တႆးၼိူဝ် ယူႇဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ယူႇပွၵ့် 2 ဝႃႈၼႆ။
ၶေႃႈမုၼ်းဢိင်ဢဝ်မႃးတီႈ Facebook SIThu Maung

Top