You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > လွင်ႈသုၵ်ႉသၵ်ႉယုင်ႈယၢင်ႈၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ(ၵျၢပ်ႉပျေး-ၼေႇပျီႇတေႃႇ)

လွင်ႈသုၵ်ႉသၵ်ႉယုင်ႈယၢင်ႈၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ(ၵျၢပ်ႉပျေး-ၼေႇပျီႇတေႃႇ)

ၽူႈတႅမ်ႈလၵ်ႈ- ဢွင်ႇတၸိၼ်ႇ၊ May- 28.2019

          မိူင်းဢိၼ်းတီးယိူဝ်ႊ ပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ ၸုမ်းသုၵ်ႉယုင်ႈဢွၼ်ၵဝ်းၵတႄးလႄႈဢႃႇ တၢၼ်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တၢင်း တပ်ႉသိုၵ်းဢိၼ်းတီးယိူဝ်ႊသေ ၵွင်ႈၵၢင်ႇဢၼ်သိမ်းလႆႈမႃး တီႈၸုမ်း သုၵ်ႉယုင်ႈဢူၼ်ၵဝ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵွင်ႈMA မႂ်ႇ ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ယိပ်းတိုဝ်းၼႆယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈ ၼၼ် ၽူႈၸွပ်ႇဢိၼ်းတီးယိူဝ်ႊၶဝ် ၸွပ်ႇတူၺ်းလႆႈႁူႉႁၼ် ၵွင်ႈၵၢင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၸုမ်းဢူၼ်ၵဝ်းၶဝ်သိုဝ်ႉ ဢဝ်တီႈ (ႁူင်းၸၢၵ်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇၶိူင်ႈၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶေ) ၵပၸ ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တိုၵ်ႉမီးၼႂ်းတိူၵ်ႈ ပႆႇလႆႈထုၵ်ႈပၼ်ယိပ်းၼၼ်ႉ ၵမ်းသိုဝ်ႈၼႆယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ် ဢေႇပရိူဝ်ႇလႄႈလိူၼ်မေႇ ၼႆႉ လုမ်းၵပ်းသၢၼ် ၽၢႆႇသိုၵ်းဢိၼ်းတီးယိူဝ်ႊ ဢိၵ်ႇပႃးၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶေႇၶဝ် မႃးႁူပ်ႉထူပ်းပၼ် ၶၢဝ်ႇလွင်ႈယႂ်ႇႁိပ်ႈၼႅတ်ႈ တီႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆယူႇယဝ်ႉ။

          ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၸင်ႇဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းသေ ၸွပ်ႇသွပ်ႇၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ် ႁဵတ်း ဢွၵ်ႇၶိူင်ႈၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶေ(ၵပၸ)ၶဝ်သေ လႆႈဢဝ်လိူင်ႈၵၢၼ်တီႉၺွပ်း ၽူႈမီးၸၼ်ႉဢိၵ်ႇလုၵ်ႈတပ်ႉ(80) ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

          ၵူတ်ႇထတ်းႁူႉႁၼ်ပႃးထႅင်ႈ ၶၢႆပၼ်ၸုမ်းသုၵ်ႉယုင်ႈဢူၼ်ၵဝ်း ဢိၼ်းတီးယိူဝ်ႊ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၶၢႆပၼ်ပႃးၸုမ်းသိုၵ်း ရၶႅင်ႇ(AA)လႄႈတပ်ႉၵွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS)ၼႆယဝ်ႉ။ ၶိုၼ်းထတ်း တူၺ်းၵွင်ႈ MA ဢၼ်သိမ်းလႆႈမႃးၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း AA ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈႁၼ်ပဵၼ်ၵွင်ႈဢၼ်တပ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ပႆႇလႆႈထုၵ်ႈပၼ်တပ်ႉဢၼ်လႂ်လႄႈ တိုၼ်းပဵၼ်ၵွင်ႈငဝ်ႈတိုၼ်း(Oragen) မီးဝႂ်(လၢႆႊ ၸိၼ်ႇ) ၶွင်(ၵပၸ)လၢႆလၢႆၼႆယဝ်ႉ။

          ဢမ်ႇၵႃးၵွင်ႈၵူၺ်း လႆႈႁၼ်ပႃး မၢၵ်ႇၵွင်ႈၵူႈသႅၼ်း၊ မိူၼ်ၼင်ႇမၢၵ်ႇ(60MM)၊ RPG၊ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ (40MM)၊ မၢၵ်ႇပွမ်းၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

          မိူဝ်ႈၽွင်း မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇတင်း လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်း ဢွင်ႇပျေႉၸူင်ႇၶဝ် မၢၵ်ႈမီးလီၶႅၼ်း ပဵၼ်ပီႇလီႇ ယၼ်ႇ(သထေးလူင်)ယူႇၼၼ်ႉ ၽူႈမီးၸၼ်ႉၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ် ၵပၸ ၶဝ်ၵေႃႈ ပဵၼ်ၵႂႃႇငဝ်းလၢႆးလႆႈႁႃၵိၼ် ၵႂႃႇလွၵ်းၽႂ်ႇလၢႆးမၼ်းၸိူင်ႉၼၼ်ယဝ်ႉ။

          ၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ်ဢၼ်ထုၵ်ႇၺွပ်းဝႆႉ(80)ၵေႃႉၼၼ်ႉ လႆႈပၼ်တၢမ်ႇတၢႆ(5)ၵေႃႉ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ(3)ပီႊတေႃႇ(27)ပီႊ၊ ၸိူဝ်းပႆႇလႆႈၵူတ်ႇထတ်းၵေႃႈ တိုၵ်ႉမီးတႃႇသိုပ်ႇဢဝ်လိူင်ႈၵၢၼ် ထႅင်ႈယူႇၼႆယဝ်ႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၵုမ်းႁူင်းၸၢၵ်ႈ ၸၼ်ႉၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶႃႈတူဝ် တၢႆႁင်းၵူၺ်းယူႇယဝ်ႉ။

          ၽူႈၵုမ်းၵမ် ၽူႈမီးၸၼ်ႉၽၢႆႇထုၵ်ႈဢွၵ်ႇၶူဝ်းၶွင်လွင်ႈၵႅတ်ႇၶေ လူင်းRIT ၸွမ်သိုၵ်း/ တဵင်းထေး လႆႈၶၢမ်ႇတၢင်းပူတ်းၸၼ်ႉလၢႆလၢႆ ယွၼ်ႉပဵၼ်လုၵ်ႈၼွင်ႉၵဝ်ႇ တၢၼ်းသူၺ်ႇလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈထုၵ်ႇဢဝ် သႂ်ႇၶွၵ်ႈၶင်၊ ဢွင်ႈတီႈမၼ်းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းဢဝ် ၸွမ်ႁၢၼ်/ၵၢၼ်ႇမိၼ်ႉတၢၼ်း (ႁူင်းႁဵၼ်းၽၢႆႇၶူၼ်ႉၶႂႃႉပၢႆး သၢႆႊလႄႈပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ) တၢင်ႇၶိုၼ်ႈဝႆႉ။

Top