You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ > ယွၼ့်လူၺ်ႈလူမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းပူၼ့်တီႈသေ ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းၺႃးၽႄး မီးလွင်ႈလူ့သုမ်းတၢင်းၼမ်

ယွၼ့်လူၺ်ႈလူမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းပူၼ့်တီႈသေ ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းၺႃးၽႄး မီးလွင်ႈလူ့သုမ်းတၢင်းၼမ်

ၻႅမ်ႈ- ၼူၵ့်ႁူင့်

ဝၼ်းထီ့ 22/5/2019

ၸိုင်ႈတႆးပွတ်ႈႁွင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃ့ ယွၼ့်လူမ်းလူင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းမီး  လွင်ႈလူ့သုမ်းၵႂႃႇ ၽႅၼ်ႇလဵၵ်း တၢင်း မႆ့ပေႁိူၼ်း ၵွႆၵႂႃႇႁႃႈလင်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီ့ 21/5/2019 ယၢမ်း 14:00 ပၢႆၼၼ့် လူမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးထူပ်းၽႄးလင်ႁိူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇၵုင်းၺွင်ႇ၊ ၸုမ်းသွင်၊ ဢိူင်ႇသႅင်ၵႅဝ့် ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃ့ သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၸိုဝ်ႈသဵင် ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈထူပ်းၽႄးလဵၵ်းမုင်း သေဢိၵ်ႇတၢင်း မႆ့ပေႁိူၼ်းဢၼ်လႆႈလူ့ၵွႆၼၼ့်  မိူၼ်ၼင်ႇ- လုင်းဢေႃး+ ပႃႈမုင်ႇ ယူႇဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇ၊ လုင်းၽူး + ပႃႈယူၺ်း ယူႇဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ၊  လုင်းသူ့သူၺ်ႇယူႇဝၢၼ်ႈ မႂ်ႇ၊ ပႃႈမူး တီႈ ယူႇဝၢၼ်ႈလွႆငူး၊ ၸၢႆးၵျေႃႇ+ ၼၢင်းထူၺ်းၼူ့ ဝၢၼ်ႈလွႆငူး ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းထူပ်းၽႄး လူမ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၸိူဝ်းၼႆ့ ယၢမ်းလဵဝ်တိုၵ့်မီးတၢင်းယၢပ်ႇ ႁႃလဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်း တၢင်း မႆ့ပေမၼ်းသေၶိုၼ်းၵေႃႇ သၢင်ႈယူႇယူႇဢေႃႈ ။

ႁူဝ်ၼႃႈမုၵ့်ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢိူင်ႇသႅင်ၵႅဝ့် ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ-  ၼႂ်းဢိူင်ႇသႅင်ၵႅဝ့်ၼႆ့ ယၢမ်ႈႁၼ်လူမ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းမိူဝ်ႈပီႊ 2018 ယူႇသေတႃ့ၵေႃႈၼမ်ယူႇ  ၵွၺ်းၵႃႈ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဢိူင်ႇသႅင်ၵႅဝ့်ႁဝ်း ဢမ်ႇတွၼ့် လႆႈမီးတၢင်းယၢပ်ႇတၢၼ်ႇၼႆ့ လႆႈဝႃႈၼႂ်းပီႊ 2019 ၼႆ့တေ့လူမ်းႁႅင်းသေ ပီႊပူၼ့်မႃးလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဢိူင်ႇ/ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းမီး လွင်ႈတူၵ်းၵိၼ်းယူႇဢိတ်းၼိုင်ႈဝႃႈၼႆ။

Top