You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ > ဢၢၼ်းၵမ်ႉငၢမ်ႇၶူဝ်းသွင်ႇဢမ်ႇဢွင်ႇလႄႈ ၸူၼ်ဢဝ်ၶမ်းၵႂႃႇတင်းၼမ်

ဢၢၼ်းၵမ်ႉငၢမ်ႇၶူဝ်းသွင်ႇဢမ်ႇဢွင်ႇလႄႈ ၸူၼ်ဢဝ်ၶမ်းၵႂႃႇတင်းၼမ်ဝၼ်းထီႉ 04.05.2019 ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းဢၢင်ႈၸိုဝ်ႈသဵင် ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS (ၶူဝ်းလၢႆး) မႃးလွၵ်ႇ ငိူတ်ႈ ၸူၼ်လႆႈၵႂႃႇၶမ်း (8) ၵျၢပ်ႈေတႃႇ (1)ၶၼ် ႄလႈတူဝ်ငိုၼ်း 1,060,000 (သိပ်းသႅၼ်ပၢႆႁူၵ်းမိုၼ်ႇ) ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းတိုၼ်ႇၵူဝ်ႁေ။

          မီးၵူၼ်းဢၢင်ႈၸိုဝ်ႈသဵင် တပ်ႉသိုၵ်းRCSS (3)ေၵႃႉ ၶီႇၵႃး မၢၵ်ႉတူး(Mark II) သီၶၢဝ် ပႃးၵွင်ႈ ပွတ်း(1) ၼိုင်ႈၵၼ်း မႃးၵိုတ်းတၢင်းၼႃႈႁိူၼ်း ၸၢႆးၶမ်းလူႇ+ၼၢင်းၶိၼ်ႇငူၺ်ႇ ပွၵ်ႉၵၢတ်ႇဝဵင်းေၵႇသီႇ  ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ“ၶႂ်ႈမႃးၵမ်ႉၶူဝ်းသွင်ႇ ၶႂ်ႈလႆႈငိုၼ်း(300)သႅၼ်”ၼႆေသ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းၵူဝ် ၵူဝ်ႁေႁေ လၢတ်ႈတွပ်ႇဝႃႈ“တွင်းပၢၼ်ႇယႂ်ႇၼမ် ငိုၼ်း(300)သႅၼ်ယႃႇဝႃႈၶႃႈလႃႈ (100)သႅၼ် ေၵႃႈ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ” ၸူၼ်ၼၼ်ႉၶိုၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ“ေပႃးဢမ်ႇမီးငိုၼ်းေၵႃႈ ပၼ်ၶမ်းလႆႈယူႇ”ၼႆေသ ထူၵ်းၵွင်ႈ ပွတ်းတမ်းၼိူဝ်ၽိူၼ်ၼႄၸဝ်ႈႁိူၼ်း ၸဝ်ႈႁိူၼ်းၵေႃႈၵူဝ်ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆႄလႈ ၶမ်းဢၼ်ဝၢင်းၶၢႆၼၼ်ႉ မီးမွၵ်ႈ(8)ၵျၢပ်ႈ ေတႃႇ(1)ၶၼ်လႄႈ တူဝ်ငိုၼ်း 1,060,000 (သိပ်းသႅၼ်ပၢႆႁူၵ်းမိုၼ်ႇ) လႆႈဢဝ်ပၼ် ၸူၼ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵႂႃႇ၊ ၵႃးၸူၼ်(3)ေၵႃႉၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းၵိုင် ၽူႈဢၼ်ႁူႉႁၼ်ၸွမ်းလၢတ်ႈ ႄၼၼင်ႇၼႆ။

          ၼႂ်းၸူၼ်(3)ေၵႃႉၼၼ်ႉ ေၵႃႉၵမ်ၵွင်ႈပွတ်းေသလွၵ်ႇငိူတ်ႈၼၼ်ႉ မိုဝ်း ၼိဝ်ႉၸီႉၽၢႆႇသၢႆႉ ပုတ်းဝႆႉ(2)ပွင်ႈ ၵိုတ်း(1)ပွင်ႈ ဝႃႈပဵၼ်လုၵ်ႈၼွင်ႉၸဝ်ႈတွင်းၶိူဝ်း ၸုမ်းRCSS၊ ၵူၼ်းလူင် လူဝ်ႇတိုဝ်း ငိုၼ်း 300(သႅၼ်) ေပႃးဢမ်ႇလႆႈငိုၼ်းမိူဝ်းေတၺႃးတၢမ်ႇ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

          ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈၸွပ်ႇထၢမ်တူၺ်း လွင်ႈၸဝ်ႈတွင်းၶိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉ ၸုမ်း(7) ပၢႆႈၵႂႃႇၸူး RCSS လွႆတႆးလႅင်း မိူဝ်ႈပီႊ2011 ၼၼ်ႉေသ မႃးတူၵ်းၶိုၼ်းၼႃႈတီႈ(8)ၵၢင်ႉ ၵွပ်ႈမီး ပၼ်ႁႃႄလႈ ထုၵ်ႇႁွင်ႉၶိုၼ်ႈၵႂႃႇလွႆတႆးလႅင်း သမ်ႉလၵ်ႉပၢႆႈမႃးၶိုၼ်းၼႂ်းမိူင်း၊ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းၸုမ်း RCSS လွႆတႆးလႅင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ“ဢၢပ်ႈမီးၼႂ်း SSPP/SSA ၶဝ်ယဝ်ႉၵူၼ်းေၵႃႉၼႆႉ” ၼႆ ေသတႃႉ ၶိုၼ်းထၢမ်တူၺ်း ၼႂ်းSSPP/SSA ၵူၼ်းလူင်ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ“ၼႂ်းႁဝ်းၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတွင်းၶိူဝ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတွၼ်ႉယိၼ်းေသပွၵ်ႈ မီးေၵႃႈဢမ်ႇမီး လွင်ႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈယႃႉၵဝ်းၸိုဝ်ႈသဵင်မုၵ်ႉၸုမ်းၵၼ်ၵူၺ်း” ၼႆယူႇ။ တီႈႁိမ်းဝဵင်းေၵႇသီႇၼႆႉ မီး ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ႄလႈၸုမ်း SSPP ဢိၵ်ႇပႃးတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈၶဝ် ယူႇသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းလႂ်ၼႆ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းေၵႇသီႇေၵႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈႄၼ ၼင်ႇၼႆ။Top