You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ > ေတၽုၵ်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၸွင်ႇေတလၢပ်ႇ ၶၢမ်ႇယၢပ်ႇလႆႈႁိူဝ်ႉလၢႆ လႆႈၶၢႆေပႃး

ေတၽုၵ်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၸွင်ႇေတလၢပ်ႇ ၶၢမ်ႇယၢပ်ႇလႆႈႁိူဝ်ႉလၢႆ လႆႈၶၢႆေပႃး

ငဝ်းမိူင်းတႆး

May(2)

          ၸမ်ၶဝ်ႈၶၢဝ်းၽုၵ်ႇၶၢဝ်းသွမ်ႈယဝ်ႉ ယင်းပႆႇႁတ်းတီႇႁတ်းၽဵဝ်ႈ ေတၽုၵ်ႇဢီႈသင် ယင်းပႆႇ ၸၢင်ႈတႅပ်းတတ်း ေတၽုၵ်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇေၵႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁတ်းယဝ်ႉ ၵွပ်ႈၼၼ် ဢွၼ်ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ငဝ်းလၢႆးၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်မီးယၢမ်းလဵဝ်ႄလႈ ဢၼ်ၸၢင်ႈပဵၼ်မိူဝ်းၼႃႈၵွၼ်ႇႄလႈ။

          မိူင်းေၶႇဢဝ် ႁူဝ်ေၶႃႈဢၼ်ဝႃႈ “တိုၵ်းၽဵဝ်ႈပႅတ်ႈၵၢၼ်တႂ်ႈလိၼ်(မွင်ႇၶူဝ်ႇ)ၼႆၼၼ်ႉေသ ႁဵတ်း ၸဝ်ႈငိုၼ်းမိူင်းေၶႇ သိုဝ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၶဝ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ယၢပ်ႇယဝ်ႉ” မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ဢဝ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၵႂႃႇမိူင်း ၶေႇယဝ်ႉ ေပႃးလႆႈငိုၼ်းမႃး ၸင်ႇၶိုၼ်းမႃးပၼ်ၸဝ်ႈၶဝ်ႈၵၢပ်ႇလႆႈေသတႃႉ ေတႃႈလဵဝ်ၽႂ်ဢမ်ႇႁတ်း ႁဵတ်းယဝ်ႉ သင်ဝႃႈၺႃးၺွပ်းၵႂႃႇၼႆ ၽႂ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းပၼ်ၽႂ်လႆႈ၊ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇဢၼ်လုၵ်ႉ မိူင်းမၢၼ်ႈၶၢႆၶဝ်ႈမိူင်းေၶႇၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶၢႆလူၺ်ႈလွင်ႈြတႃးမၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လၵ်ႉသိုဝ်ႉလွမ်ၶၢႆ သမ်ႉလႆႈ တၢင်ႇၵႃးလူင် ပဵၼ်ယိုတ်ႈပဵၼ်သၢႆၼႆ ၵူၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်မီးတၢင်းၼမ်ယဝ်ႉ။

          ၼႂ်းပၢတ်ႈ(5)လိူၼ်ၼႆႉ ၸဝ်ႈငိုၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ယၢမ်ႈသိုဝ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ေတၸၢင်ႈ ႁပ်ႉသိုဝ်ႉၶိုၼ်းေသ ၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇေတၸၢင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးဢိတ်းဢိတ်းေသတႃႉ ၶၢဝ်းယၢဝ်းႄတႉ ေတဢမ်ႇ ပဵၼ်လႆႈ၊ ယွၼ်ႉၵွပ်ႈၵူၼ်းၵႃႉၸိူဝ်းဢၼ် သိမ်းဝႆႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ မၼ်းၼမ်လိူဝ် ပေႃးၶၼ်မၼ်းၶိုၼ်ႈေၵႃႈ ေတဢွၼ်ၵၼ်ၶၢႆမိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၼ်ႄလႈ တႃႇၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇေတတိုင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ပဵင်းၸႂ်ၸိူင်ႉၼင်ႇပီႈ2018 ၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈၼႆ ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼပ်ႉသၢင်ႈၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။

          ဢၼ်တၢင်းမိူင်းထႆးႁပ်ႉသိုဝ်ႉၼၼ်ႉေၵႃႈ တင်းဢၼ်လူဝ်ႇၶၢႆလႄႈဢၼ်ေတႁပ်ႉသိုဝ်ႉလႆႈ ၼၼ်ႉမၼ်းဢမ်ႇၽဵင်ႇၵၼ် ဢၼ်လူဝ်ႇၶၢႆၼမ်တိူဝ်းလိူဝ်ေသဢမ်ႇၵႃး ၼႂ်းမိူင်းထႆးေၵႃႈ လၵ်ႉသိုဝ်ႉ လွမ်ၶၢႆၵူၺ်းႄလႈ တႃႇၶၼ်မၼ်းေတၶိုၼ်ႈတိူဝ်းလိူဝ်မႃးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ။

          တီႈႁူင်ႈၸၢၵ်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇတၢင်းၵိၼ်သတ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းၵေႃႈ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၼမ်လူၼ်ႉလိူဝ် ဢၼ်လူဝ်ႇႄလႈ လႆႈထိင်းေသသိုဝ်ႉႁဵတ်းၵႂႃႇယူႇ။

          ေပႃးတူၺ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးၵူၺ်းၸိုင် ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 45% ၼႆႉ တိုၵ်ႉမီးဝႆႉၼႂ်းမိုဝ်း ၵူၼ်းႁဵတ်း သူၼ်ႄလႈၸဝ်ႈႁူင်းသိမ်း(ၵူဝ်ႇတွင်ႇ)ၶဝ်ယူႇ။

          တီႈေၸႈမိူင်းတႆး၊ မိူင်းၶၢင်၊ မိူင်းယၢင်းလႅင်ၸိူဝ်းၼႆႉ တႃႇတေၽုၵ်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၼၼ်ႉ တိုၼ်းပႆႇ ႁၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၸုတ်ႇၶူၼ်ႉထႆ၊ ၸိူဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇႄတႉၶၼ်ဢမ်ႇလူင်း ၼိုင်ႈထူင်ဢွၼ်ႇမီးၼႂ်းေၵႈ32000 ေတႃႇ 45000 ပျႃးယူႇႄလႈ တႃႇေတၽုၵ်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၼႂ်းပီႊ 2019 ၼႆႉ တိၼ်မိုဝ်းၼၵ်းဝႆႉယူႇ၊ လိူဝ်ေသ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၽုၵ်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၸိူဝ်ႉၾၼ်းဢၼ်ေတမႃးတႅၼ်းတၢင်တီႈၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၼၼ်ႉ ေတၽုၵ်ႇသင် ေၵႃႈဢမ်ႇမီးႄလႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈသူၼ်ပဵၼ်လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉယူႇ။

Top