You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > ၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉမိူင်းၶိူဝ်း တဵၵ်းတဵင်ၵူၼ်းမိူင်း ႁႃလၢႆးၵဵပ်းသိုၵ်း

ၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉမိူင်းၶိူဝ်း တဵၵ်းတဵင်ၵူၼ်းမိူင်း ႁႃလၢႆးၵဵပ်းသိုၵ်း

ဝၼ်းထီႉ – 08.4.2019 ပူၼ်ႉမႃးေတႃႇထိုင်ဝၼ်းၼႆႉ ၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉမိူင်းၶိူဝ်း ၸဵတ်ႈယဵဝ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးၼႂ်းမိူင်းၶိူဝ်း ႁၢဝ်ႉႁႅင်း ယိူင်ႈဢၢၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇၸုတွမ်ႁႅင်း ပီတုၸိတ်ႉ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉမိူင်းၶိူဝ်း ဢၼ်ၸဝ်ႈၸၢႆးဢွၼ်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ယူႇဝႆႉတီႈမိူင်းၶိူဝ်း ၸႅတ်ႈယဵဝ်ႈ ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၼႂ်ႂးမိူင်းၶိူဝ်းလႆႈမႃး(3) ဝၼ်းယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်းဢၼ်ၸႅတ်ႈယဵဝ်ႈႄလႈ ဢၼ်ငူၼ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ဢွၵ်ႇမႃးၼႂ်းယဵဝ်ႈၼၼ်ႉ ၺွပ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈေသ ေပႃးဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈယဝ်ႉ ေတဢဝ်ႁဵတ်းသိုၵ်း((3) ပီ ၶွင်ၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉၶဝ်ဝႃႈၼႆ။ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈဢၼ်ၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈေပႃႉယွၼ်ႈၼႂ်းၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇမႃးႁဵတ်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းၶၢႆၵၢတ်ႇဢွၼ်ႇ ဢဝ်လူတ်ႉၶိူင်ႈေတႃႇတၢင်ႇၵႃႉၶၢႆေၵႃႈယင်းဢမ်ႇႁတ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉမိူင်းၶိူဝ်းၼႆႉ ႁပ်ႉႁဵတ်းၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၼႃႈၵၢၼ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈေသ လုၵ်ႉတီႈတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႅၵ်ႈပဵၼ်ပီတုၸိတ်ႉ မူိဝ်ႈပီ 2010 ၼီႈၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

Top