You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းၼမ့်တူႈ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇၶွင်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇRCSS ၶဝ် တၢႆထၢင်တီႈ(3)ေၵႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းၼမ့်တူႈ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇၶွင်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇRCSS ၶဝ် တၢႆထၢင်တီႈ(3)ေၵႃႉ

တႅမ်ႈ- ၼူၵ့်ႁူင့်

ဝၼ့်ထီ့ 31/3/2019

ၵူၼ်းမိူင်းတူင်ႇဝဵင်းၼမ့်တူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇၶွင်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇRCSS ၽွင်းတိုၵ့် တေၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢႆထၢင်တီႈ (3)ေၵႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း(4)ေၵႃႉ။

ဝၼ်းထီ့ 30/3/2019 ယၢမ်း 08:18 ၼၼ့် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလီႈ၊ ဢိူင်ႇၶျႂင်းသႃႇ တူင်ႇဝဵင်းၼမ့်တူႈ ၽွင်းတိုၵ့် ၵႂႃႇၵၢၼ်ၼၼ့် ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ဢၼ်တၢႆထင်ႇတီႈ လုင်းသၢႆႁိူင်း ဢႃႇယု 34 ၸိုဝ်ႈဢူႈ လုင်းမွၼ်း+ပႃႈမဝ်း၊ ၼၢင်းဢွင်ႇဢႃႇယု 15 ၶူပ်ႇ ၸိုဝ်ႈဢူႈ လုင်းၵူမ်း+ပႃႈမဝ်း၊ ၸၢႆးလႅင်းလၢဝ် ဢႃႇယု 15 ၶူပ်ႇ ၸိုဝ်ႈဢူႈ လုင်းဝိၼ်းေဢး+ပႃႈဝိၼ်း သၢမ်ေၵႃႉၼႆ့တၢႆထင်တီႈဝႃႈၼႆ။

ပႃႈဢွင်ႇ ဢႃႇယု 45 ၶူပ်ႇ ၸိုဝ်ႈဢူႈ လုင်းသုၵ်း+ပႃႈသုၵ်း၊ ပႃႈၸိင်ႇ ဢႃႇယု 30 ၶူပ်ႇ ၸိုဝ်ႈဢူႈ လုင်း ၸွၼ်း+ပႃႈၸွၼ်း၊ ၼၢင်းမူဝ် ဢႃႇယု 16 ၶူပ်ႇ ၸိုဝ်ႈဢူႈ လုင်းႁိူၼ်း+ပႃႈၼူၼ်း၊ ၼၢင်းၵေႃႇ ဢႃႇယု 13 ၶူပ်ႇ ၸိုဝ်ႈဢူႈ လုင်းၶမ်း+ပႃႈၶမ်း၊ ၼၢင်းဢွင်ႇ ဢႃႇယု 14 ၶူပ်ႇ ၸိုဝ်ႈဢူႈ လုင်းၵူမ်း+ပႃႈမဝ်း သီႇၵေႃ့ၼႆ့ လႆႈတၢင်းၸဵပ်းမၢတ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆ့သေ မိူဝ်ႈလဵဝ်တိုၵ့် ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆ့ တီႈႁူင်းယႃလူင်သီႇပေႃ့ယူႇဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းပိုၼ့်တီႈလၢတ်ႈဝႃႈ- ေတႇဢဝ်းဝၼ်းထီ့ 27/3/2019 မႃးၼႆ့ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ထွႆဢွၵ်ႇ တီႈဢၼ်ၵႆ့ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းမိူၼ်ၼင်ႇ သၢၼ်လွႆလမ်၊ သၢၼ်လွႆႁင်း ၸုမ်းRCSS ၶဝ် ၶိုၼ်းသုတ့်လူင်းမႃး ၽၢႆႇတူၵ်းဝၢၼ်ႈပၢင်လူင် ၵဵဝ်ႇလွႆပၢင်ၵႆႇ၊ ၼႃးၶူဝ်လႅင်၊  ၽၢႆႇတူၵ်းဝၢၼ်ႈလီႈ ၸိူဝ်းၼႆ့ပဵၼ်ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS တူင့်ၼိူင်ထၢင်သဝ်း၊ ထိုင်မႃးဝၼ်းထီ့ 28/3/2019 မႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢဝ်လႅင်မိၼ် သေပိုတ်းယိုဝ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇတီႈသၢၼ်လွႆႁၢင်း။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈေၵႃႈ- ပူၼ့်မႃး ဝၼ်းထီ့ 17/3/2019 ယွၼ့်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလီႈေၼၵၢင်ၸႂ်တေႃႇၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ၶဝ်၊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႇလွင်ႈတၢင်းဢၼ် RCSS တီ့ၺွပ်းၵႂႃႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလီႈ12 ေၵႃႉေသ ၶိုၼ်းပွႆႇတူဝ်မႃး 8 ေၵႃႉၵွၺ်း လွင်ႈၼၼ့်ေၵႃႈလီလႆႈၼပ့်သွၼ်ႇယူႇၼႆေဢႃႈ။

ေတႇဢဝ်ၼႂ်းပီႊ2018ေတႃႇထိုင်ပီႊ 31/3/2019 မႃးၼႆ့ပၢင်တိုၵ်း RCSS တၢင်းသိုၵ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းၼမ့်တူႈ ဢမ်ႇယွမ်း30 ပွၵ်ႈေသတႃ့ လွင်ႈဝႃႈၸုမ်းသိုၵ်း ဢူၺ်းလီ ထူဝ်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈၽႅဝ် ဢိူင်ႇၶျွင်းသႃႇ၊ ဢိူင်ႇတႃႈတေႈ၊ ဢိူင်ႇၽႃလၢႆးၸိူဝ်းၼႆ့ ဢမ်ႇတွၼ့်မီးမႃး ယွၼ့်ဝႃႈပဵၼ်သၢႆသိုၵ်း RCSSတူင့်ၼိုင်ၵႂႃႇမႃးပႆ ဢမ်ႇထၢတ်ႇေသပွၵ်ႈဝႃႈၼႆ။

Top