You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ > ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ် လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး (SWAN) ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးမၢႆတွင်း ဝၼ်းေၵႃႇတင်ႈၸုမ်း ၶွပ်ႈၶူပ်ႇတဵမ်(20) ပီ

ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ် လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး (SWAN) ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးမၢႆတွင်း ဝၼ်းေၵႃႇတင်ႈၸုမ်း ၶွပ်ႈၶူပ်ႇတဵမ်(20) ပီ

ဝၼ်းထီ့ 28/03/2019 ၼႆ့ ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး(SWAN)  လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးမၢႆတွင်း ဝၼ်းေၵႃႇတင်ႈၸုမ်း ၶွပ်ႈၶူပ်ႇတဵမ်(20)ပီ

တီႈ ႁူင်းေႁႃေၵႃလိၵ်ႈလၢႆးႄလႈ ၾိင်ႈႄငႈတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီ့ 25-26/03/2019 ၼၼ့် ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ် လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း                                         ၼၢင်းယိင်းတႆးေသ ၼၢင်းယိင်းတႆး ၸိူဝ်းလုၵ့်တီႈၼႂ်းမိူင်း ပတ်းပိုၼ့် ဢိၵ်ႇတၢင်းမိူင်းထႆးမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ မီး 130 ပၢႆ။                         တီႈပၢင်ႁူပ့်ထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၼၼ့် လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ တႃႈမုင်ႈ ေၶႃႈယိူင်းမၢႆႄလႈ ပိူင်ၵၢၼ်ၸုမ်း ꩮ SWAN ၊ လွင်ႈၵူၼ်းပၢႆႈေၽး ၵူၼ်းလႆႈႁၢမ်းတီႈယူႇ ယွၼ့်ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ ယၢမ်းေတႃႈလဵဝ် ၊ ၶၵ့်ၵၢၼ် ေၵႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ၵိုတ်းၶၢင့်ဝႆ့ ၊ လွင်ႈငဝ်းလၢႆး ၵၢၼ်မိူင်း ၊ ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး ႄလႈ လွင်ႈၵၢၼ်ၵူၼ်း ဢၼ်တုမ့်ယွၼ်ႈေတႃႇ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸူဝ်ႈပၢၼ်ပိူင်ယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈ ၼၢင်းယိင်းႄလႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆ့ ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီ့ 28/03/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9း00-11း00 မူင်းၼၼ့် မီး ပၢင်ၵႅဝ်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈေၶႃႈၵႂၢမ်း ဢုပ်ႇၶႆႈေၼ လွင်ႈလႆႈေၵႃႇတင်ႈၸုမ်းႄလႈ ၶၢဝ်းတၢင်းဢၼ်လႆႈလတ်းၽၢၼ်ႇမႃး ၊ လူဢၢၼ်ႇေၶႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ် လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး (SWAN) ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (20) ပီတဵမ် ၊ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ႄတႇ ပၢင်ပိုတ်ႇဝႂ်ၸၢမ်းၵၢမ်ႇ ။ မီး ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၊ ပီႈၼွင့်တီႈၸမ် တီႈၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶိုၼ်းႁွတ်ႈတၢင်းၼမ်တၢင်းလၢႆ ။

ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ် လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး (SWAN) ၼႆ့ ႄတႇေၵႃႇတင်ႈမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီ့ 28/03/1999 ။ မီးေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း တွၼ်ႈတႃႇေတမီးမႃး လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၼႂ်းႄၵႈ ယိင်းၸၢႆးႄလႈ လွင်ႈထမ်းြတႃးထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ ၊ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၵူႈေၵႃ့ၼၼ့် ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ် လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး (SWAN) ေတႁူမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း ၵၼ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းၵၢၼ်ေတႃႇသူႈတူင့်ၼိုင် တႃႇမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းႄလႈ တႃႇငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်း လႅၵ်ႈလၢႆႈ ၼႆေသ သိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်တူင့်ၼိုင်မႃး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(20)ပီတဵမ် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆ့ ဝႃႈၼႆ။

Top