You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၶူဝ် ယႃႇတၢင်းၵႂႃႇပႆၵူၼ်းမိူင်း

ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၶူဝ် ယႃႇတၢင်းၵႂႃႇပႆၵူၼ်းမိူင်း

February(26)

By-ႁိူၼ်းၶႃး

    ပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းထီႉ-24.2.2019 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇပႅတ်ႇၶူဝ်လူင်(ၶူဝ်မႆႉ) ဢၼ်မီးေၵႈၵၢင် ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉေမႃႇလူင် ႄလႈ ဝၢၼ်ႈၽၵ်းႁီႉ ဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇေၶႃ ေၸႈဝဵင်းသီႇေပႃ့ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

     လႅင်ႇၶၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈပွင်ႇႄၼ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 24.2.2019 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်း ပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်လွၵ်း ဢိူင်ႇၼွင်ၵႂၢင်၊ ႁိမ်းတႃႈၵဵဝ်ႇတု ၽၢႆႇတူၵ်းၼမ်ႉတူႈ ႄလႈတီႈဝၢၼ်ႈ ၵုင်းသေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း RCSS ၶိုၼ်ႈေလႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းSSPP/SSA ႁဵတ်းႁႂ်ႈ တပ်ႉသွင်ၽၢႆႇမီးလွင်ႈတၢႆမၢတ်ႇတင်းၼမ်ဝႃႈၼႆ။

     ဢိင်ၼိူဝ်ပၢင်တိုၵ်းၵိုတ်ႇၶိုၼ်ႈၵူႈတၢင်းႄလႈ တႃႇတတ်းၶၢတ်ႇလႆႈသဵၼ်ႈတၢင်းေတႃႇတၢင်ႇ ၸုမ်း SSPP/SSA ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းRCSS ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇပႅတ်ႈၶူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း တၢင်းယၢဝ်းမီး 17 သွၵ်ႇ ၼႃႈပွတ်းၵႂၢင်ႈ 6 သွၵ်ႇ ႁဵတ်းယဝ်ႉမိူဝ်ႈၼႂ်းပီ 2018 ၼီႈၵူၺ်း။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈဢဝ်ၾႆး ၸုတ်ႇၶူဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ဢၼ်သိုၵ်းေတႃႇသိုၵ်းတိုၵ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇ ၸၢင်ႈႁၢမ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းႁၢႆႉၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ ယႃႉသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးၼႆႉ ၼႃႇလိူဝ် လၢႆးႁဵတ်းမၢၼ်ႈ ေတႃႇၼင်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယင်းဢမ်ႇႁဵတ်းယဝ်ႉလၢႆးၸိူင်ႉၼႆ၊ လၢႆးႁဵတ်းဢၼ်ၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းၸုမ်းလႂ်ေၵႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈသၢင်ႈပိုၼ်းႁၢင်ႈၸႃႉေသ ၸုမ်းလႂ်သၢင်ႈဝႆႉၵေႃႈ ၸုမ်းၼၼ်ႉ တိုၼ်းတေလႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းယဝ်ႉ”ဝႃႈၼႆ။

        မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ-24.2.2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 11 မူင်းေတႃႇ ဝၼ်းထီႉ25.2.2019 ေတႃႇယၢမ်း 2:30 မူင်းၸဝ်ႉၼၼ်ႉေၵႃႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈလွႆသၢင်ၵႅၼ်း ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်းၼွင်ေၵႃႈ လူင် ဢိူင်ႇၼွင်ေၵႃႈၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉRCSS ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇပႅတ်ႈၵႃးၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၵႂႃႇသိုဝ်ႉၶဝ်ႈ သၢၼ်ၼမ်ႉမၼ်းတၢင်းသီႇေပႃ့မႃး၊ ထုၵ်ႇေၼးဝႃႈေတႃႉသူင်ႇပၼ် တပ်ႉသိုၵ်းSSPP/SSA ၼႆ ေသ ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇပႅတ်ႈၵႃးေလးလူင်းထူဝ်းလမ်းၼိုင်ႈ၊ ဝၢႆးဝၼ်း သိုၵ်းRCSS ပွမ်ႈမႆႉလူမ်ႉ တဵင်တၢင်း ဢၼ်လုၵ်ႉၼမ်ႉေမႃႇလူင် ၵႂႃႇၵုင်းေသႃ့လႂ်၊ ဢၼ်လုၵ်ႉတင်းၼွင်ေၵႃႈၵႂႃႇၵုင်းေသႃ့ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃးၼႆယဝ်ႉ။

Top