You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ > ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် မုၵ်ႉၸုမ်းၵုမ်းၵမ်ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆမၢၵ်ႇမႆႉ တဵမ်ႈလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၼ်ၵိၵ်ႉလၢၼ်ႇ ၸိၼ်းသၢၼ်ေၵျႃႉ

ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် မုၵ်ႉၸုမ်းၵုမ်းၵမ်ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆမၢၵ်ႇမႆႉ တဵမ်ႈလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၼ်ၵိၵ်ႉလၢၼ်ႇ ၸိၼ်းသၢၼ်ေၵျႃႉ

By သႅင်ၸိုင်ႈ
December 29,2018
ၼႂ်းဝၼ်းတီႈလိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပိူဝ်ႇ 28 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် မုၵ်ႉၸုမ်းၵုမ်းၵမ် ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆမၢၵ်ႇမႆႉ တီႈပၢင်ႇၶွၼ်ႈတုမ်ၵုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆ(105)လၵ်း ဝဵင်းမူႇေၸႈ လႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈယိုၼ်ယွၼ်း ႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်း မၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၼ်ၵိၵ်ႉလၢၼ်ႇတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၸိၼ်းသၢၼ်ေၵျႃႉ ဢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇဝႆႉ မိူင်းမၢၼ်ႈ ႄလႈ မိူင်းႄၶႇ ဝႃႈၼႆ။


ၼႂ်ဝၼ်းတီႈလိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပိူဝ်ႇ 27 ဝၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်း ပႅတ်ႈၵိၵ်ႉလၢၼ်ႇတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၸိၼ်းသၢၼ်ေၵျႃႉေသ ႁႂ်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇေတႃႇတၢင်ႇသူင်ႇ လူၺ်ႈသဵၼ်ႈ တၢင်းၽၵ်းတူမိူင်း ပၢင်ႇသၢႆးႄလႈ ဝၢၼ်ႇတဵင်ႇၼႆႄလႈ ၵႃးတၢင်ႇတႅင်မွၵ်ႈ(494)လမ်း လႆႈၵိုတ်းၶင်ႉဝႆႉ ပွတ်းတၢင်းေသ တီႈပၢင်ႇၶွၼ်ႈတုမ်ၵုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆ(105)လၵ်းၼၼ်ႉေၵႃႈ ၵႃးတၢင်ႇတႅင်မွၵ်ႈ(800)လမ်း လႆႈၵိုတ်းယင်ႉ လုတ်ႈႁၢမ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။


ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် မုၵ်ႉၸုမ်းၵုမ်းၵမ်ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆမၢၵ်ႇမႆႉ လၢတ်ႈဝႃႈ “သဵၼ်ႈတၢင်းေတႃႉတၢင်ႇ သူင်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈပၢင်ႇၶွၼ်ႈတုမ်ၵုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆ(105)လၵ်းေသ လတ်းၽၢၼ်ႇၵႂႃႇမႃး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ပၢင်ႇသၢႆး – ဝၢၼ်ႇတဵင်ႇၼၼ်ႉေၵႃႈ ဢမ်ႇပႆႇမီးႁႅင်းၸင်ႈၶၢမ်ႇ တႃႇၵႃးတၢင်ႇတႅင်မွၵ်ႈ (400)လမ်လတ်း ၽၢၼ်ႇၵႂႃႇမႃးလႆႈ ငၢႆႈငၢႆႈလူမ်လူမ်ႄလႈ တင်ႈေတႇဢဝ်ၼႂ်းလူိၼ်ၸၼ်ႇၼႃႇဝႃႇရီႇ ပီႊ 2019 ၼီႊၵႂႃႇ တၢင်းၼႃႈၼႆႉ သင်ဝႃႈၵႃးတၢင်ႇတႅင်(တႅင်ၸိင်ႄလႈ တႅင်ၸမ်ႇပူႇ) မွၵ်ႈ(500)လမ်း ေတႃႇထိုင် (800) လမ်းေလႃႈၶဝ်ႈမႃးၸိုင် သဵၼ်ႈတၢင်းေတၵႅပ်ႈၵိၼ်း၊ ၵႃးတၢင်ႇတႅင် ေတၵိုတ်းၶင်ႉၶွင်ႈၶမ်တၢင်းၼမ် တၢင်းလၢႆေသ ေတပဵၼ်လွင်ႈလူႉသုမ်းယႂ်ႇလူင်ေတႉေတႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈသူၼ်တႅင်ႄလႈ ၵူၼ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈေႁႃႈၵႃးတၢင်ႇတႅင်ႇ ဢိၵ်ႇတင်းၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ေတၸၢင်ႈထူပ်း ပၼ်ႁႃ လွင်ႈလူႉယႂ်ႇသုမ်းလူင် ” ၼႆယဝ်ႉ။
ၵၢၼ်ေတႃႉတၢင်ႇၵႃႉၶၢႆတႅင်ေတႃႇမိူင်းႄၶႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ဢၼ်ၶဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ေသ လႆႈသႂၢင်းၶွၼ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းတႃႇ(2%)ဝႆႉလူင်ႈၼႃႈဢွၼ်တၢင်း ၼႆယဝ်ႉ။ မၢၵ်ႇတႅင် ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ေတႃႉတၢင်ႇ ၶၢႆၸူးမိူင်းႄၶႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇတႅင် ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းမိူင်းမွၼ်း၊ မိူင်းယၢင်း၊ တိူင်းပႃႇၵိူဝ်၊ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ တိူင်းမၵူၺ်း၊ တိူင်း ေဢႇရႃႇဝတီႇ၊ ၼႃႈလိၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇေၼႇပျီႇေတႃႇ၊ တိူင်းေၸႈၵႅင်းႄလႈ တိူင်းမၢၼ်း တေလး ႁူမ်ႈပႃး မိူင်းၶၢင်၊ မိူင်းတႆးၸိူဝ်းၼႆႉ ၽုၵ်ႈသွမ်ႈေသ ေတႃႉတၢင်ႇၵႃႉၶၢႆၸူးမိူင်းႄၶႇ ၼႆယဝ်ႉ။

Top