You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ > လွင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆးလူင် ဢၼ်တေေပႃႇပဵၼ်မႃး ၼႂ်းပီႊ 2019 ၼီႊ

လွင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆးလူင် ဢၼ်တေေပႃႇပဵၼ်မႃး ၼႂ်းပီႊ 2019 ၼီႊ

By သႅင်ၸိုင်ႈ
December 29,2018
လွင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆးလူင် ၼႂ်းၶူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ဢၼ်ေတေပႃႇပဵၼ်မီးမႃး ၼႂ်းပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ ေတၸၢင်ႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇတႃေသ တူၺ်းႁၼ်ၵႂႃႇလႆႈၸႅင်ႈၸႅင်ႈလႅင်းလႅင်းယူႇ။


ၼႂ်းပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉ ၵၢင်ဝၼ်းေတၸၢင်ႈမၢတ်ႇ(3)ပွၵ်ႈေသ လိူၼ်ေတၸၢင်ႈမၢတ်ႇ(2)ပွၵ်ႈ။

လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢင်ဝၼ်းမၢတ်ႇၼႆႉၸမ်ႉ လုၵ်ႈလိူၼ်ၽႅဝ်ဝႆႉ ၼႂ်းႄၵႈၵၢင် ၶူင်းလူၵ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ႄလႈ ၵၢင်ဝၼ်း၊ ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်လပ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈလိူၼ်ၸမ်ႉ မုင်းသုမ်ႇပႅတ်ႈသၢႆလႅင်းၵၢင်ဝၼ်း တင်းပိူၵ်းႄလႈ ၸင်ႇႁွင်ႉဝႃႈ ဝၼ်းလိူၼ်လမ် လိူၼ်လပ်းၼႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇၼႃႇဝႃႇရီႇ(6)ဝၼ်း၊ လိူၼ်ၵျႍႇလၢႆႇ(2)ဝၼ်းႄလႈ လိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ(26)ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉ ၵၢင်ဝၼ်းေတမၢတ်ႇယူႇ ယဝ်ႉ။ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈေတႉ ေတလႆႈႁၼ်ၵၢင်ဝၼ်းမၢတ်ႇ ၼႂ်းလိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ(26)ဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ေသ ေတလႆႈႁၼ်လုၵ်ႈလိူၼ် မုင်းသုမ်ႇဢူမ်ဢိုၼ်သၢႆလႅင်းၵၢင်ဝၼ်းၵႂႃႇ မွၵ်ႈ(80%)ၼႆယဝ်ႉ။


လွင်ႈဢၼ်လိူၼ်မၢတ်ႇၼၼ်ႉေၵႃႈ ၶူင်းလူၵ်ႈၵမ်ႇၾႃႇ ၽႅဝ်ဝႆႉ ၼႂ်းႄၵႈၵၢင်လုၵ်ႈလိူၼ်ႄလႈ ၵၢင်ဝၼ်း၊ ဝၼ်းလိူၼ်မူၼ်းၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈဝႃႈသၢႆလႅင်းၵၢင်ဝၼ်း ဢၼ်ထွင်ပိူင်းပၼ်ၶူင်းလူၵ်ႈလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ ေတ ပဵၼ်သီလႅင်ၼမ်ႉလိူတ်ႈႄလႈ လုၵ်ႈလိူၼ်ဢၼ်ၵွတ်ႇပၼ်လုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉေၵႃႈ ေတပဵၼ်သီႇလႅင်လိူတ်ႈ ၵႂႃႇ။ ဢၢင်းၵဵတ်ႉၶဝ်ႄတႉ ဢွၼ်ၵၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ Blood Moon ၼႆယဝ်ႉ။ လွင်ႈဢၼ်လိူၼ်မၢတ်ႇၼႆႉ ေတ ပဵၼ်ၵႂႃႇၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇၼႃႇဝႃႇရီႇ(21)ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ၵူၺ်းၵႃႈမိူင်းမၢၼ်ႈႄတႉ ေတဢမ်ႇလႆႈ ႁၼ်။ လွင်ႈဢၼ်လိူၼ်မၢတ်ႇ ၼႂ်းလိူၼ်ၵျႍႇလၢႆႇ(16)ဝၼ်း ပီႊ ၼီႊၼၼ်ႉႄတႉ ေတလႆႈႁၼ် ယၢမ်းၵၢင် ၼႂ်ႁူဝ်မိူင်းၸမ်ေတသႂ်ႇၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။
လွင်ႈဢၼ်ၵၢင်ဝၼ်းမၢတ်ႇၼႆႉ ၵႆႉပဵၼ်ဝၼ်းလိူၼ်လပ်း၊ လွင်ႈဢၼ်လိူၼ်မၢတ်ႇၼႆႉၸမ်ႉ ၵႆႉပဵၼ်ဝၼ်း လိူၼ်မူၼ်းယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ သဵၼ်ႈတၢင်းပၼ်ႇလဵပ်ႈၶွင်လုၵ်ႈလိူၼ်ၼႆႉ မၼ်းၵိုင်းၸၢႆႉဝႆႉ မွၵ်ႈ(5)တီႇၵရီႇ ႄလႈ ဝၼ်းလိူၼ်မူၼ်းေၵႃႈ လိူၼ်ဢမ်ႇမၢတ်ႇလႆႈၵူႈၵမ်း၊ ဝၼ်းလိူၼ်လပ်းေၵႃႈ ၵၢင်ဝၼ်းဢမ်ႇမၢတ်ႇ လႆႈၵူႈပွၵ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ။

ဝၼ်းလိူၼ်မူၼ်းၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈသဵၼ်ႈတၢင်းပၼ်ႇလဵပ်ႈလုၵ်ႈလိူၼ် ၸမ်ၵၼ်တင်း ၶူင်းလူၵ်ႈလုမ်ႈၾႃႉေပႃးၼႆၸိုင် လုၵ်ႈလိူၼ်ေတတိူဝ်းယႂ်ႇမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇေသ တိူဝ်းလႅင်းႁႅင်းမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ ယဝ်ႉ။ ဢၼ်ၼႆႉ ႁွင်ႉဝႃႈ Super Moon ၼႆယဝ်ႉ။ ဝၼ်းလိူၼ်မူၼ်း ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႉ(21)ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ ေတပဵၼ်ဝၼ်းလိူၼ်မူၼ်းဢၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း(Super Moon)ၼႆယဝ်ႉ။
ၼႂ်းပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ပီးၼၢတ်ႉ(ႁွင်ႉ) ၵျႍဝ်ႇသွၵ်ႉၵျႃႇႄလႈ ၵျႍႇပီႇတႃႇ(ႁွင်ႉ) ၵျႍဝ်ႇၵျႃႇသပေတး ေတၸမ်ၵၼ် (2)ပွၵ်ႈသွင်ၵမ်း။ ၵမ်းႁူဝ်ႁႅၵ်ႈၼၼ်ႉ ေတပဵၼ်ၵႂႃႇၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇ ၼႃႇဝႃႇရီႇ(22)ဝၼ်း ၼႃႈမိူင်းၽၢႆႇဢွၵ်ႇ မႅၼ်ႈမိူဝ်းၵၢင်ဝၼ်းပႆႇဢွၵ်ႇ။ ၵမ်းထူၼ်ႈသွင်ၸမ်ႉ ေတပဵၼ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 24 ဝၼ်း ၼႃႈမိူင်းၽၢႆႇတူၵ်း မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈၵၢင်ဝၼ်းတူၵ်းၸူမ်လွႆ ဢဝ်မၢၵ်ႇတႃ ေသတူၺ်းႁၼ်လႆႈလီ ၼႆယဝ်ႉ။ ပုၼ်ႈတႃႇၽူႈၸိူဝ်းဢၼ်သူင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း မၢၼ်ႇထွင်ႇၵႆ(Telescope)ၶဝ် ၸမ်ႉ ၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇၼႃႇဝႃႇရီႇ 6 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ထွင်တူၺ်း ပီးၼၢတ်ႉ၊ ၼႂ်းလိူၼ်ေၽႇေၽႃႇဝႃႇရီႇ 27 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ထွင်ႇတူၺ်းမႃႇၵျႍႇရီႇ၊ ၼႂ်းလိူၼ်ၵျႌၼ်ႇ 10 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ထွင်ႇတူၺ်းၵျႍႇပီႇတႃႇ၊ ၼႂ်းလိူၼ် ၵျႍႇလၢႆႇ 9 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ထွင်ႇတူၺ်း ေၸႇတၢၼ်ႇၶဝ် ေတလႆႈႁၼ်ၸႅင်ႈၸႅင်ႈလႅင်းလႅင်းၼႆယဝ်ႉ။
ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆးလူင်လၢင်ႄတႉ ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပိူဝ်ႇ 11 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ေတလႆႈႁၼ်မႃႇၵျႍႇရီႇ(ႁွင်ႉ) ၵျႍဝ်ႇပုတ်ႉတႁူး လတ်းၽၢၼ်ႇၵႂႃႇၽၢႆႇၼႃႈၵၢင်ဝၼ်း။ ေတလႆႈဢဝ်မၢၼ်ႇထွင်ႇတူၺ်းၵႆ(Telescope) ေသ ထွင်တူၺ်း ၸင်ႇေတႁၼ်လီ။


လွင်ႈလၢဝ်ႁူင်ႈ လၢဝ်ယွတ်ႇၼၼ်ႉေၵႃႈ ေတလႆႈႁၼ်ၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇၼႃႇဝႃႇရီႇ 3-4 ဝၼ်း၊ လိူၼ် ေဢႇပီႇ 22-23 ဝၼ်း၊ လိူၼ်ေမႇ 6-7 ဝၼ်း၊ လိူၼ်ေဢႃးၵၢတ်ႉ 12-13 ဝၼ်း၊ လိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ 13-14 ဝၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈလွင်ႈလၢၵ်ႈလၢႆးလူင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ေတေပႃႇပဵၼ်မႃးၼႆၸိုင် လူင်ႈၼႃႈ ေသ ၶဝ်ႈလႅပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ၼႂ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၶူင်းၵၢင်ႁၢဝ်ႇၼၼ်ႉလႆႈယူႇ။

Top