You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > ၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး(RCSS) တဵၵ်းတဵင်တိၺွပ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA)

ၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး(RCSS) တဵၵ်းတဵင်တိၺွပ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA)

By သႅင်ၸိုင်ႈ
December 31,2018

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈလိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပိူဝ်ႇ 30 ဝၼ်း ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 4:45 မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး(RCSS) ပႃႈတႂ်ႈၵုမ်းၵမ်ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း လႆႈၵႂႃႇတဵၵ်းတဵင်တိၺွပ်းဢဝ်တူဝ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁၢင်ႈၶိူင်ႈ ဢိူင်ႇ ပုင်ႇဝူဝ်း ေၸႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉႄမးဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းသိုၵ်းၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸုိင်ႈတႆး(RCSS) လႆႈတဵၵ်းတဵင်တိၺွပ်းဢဝ်တူဝ် လုင်းလႃႉ ေၵႃႉပဵၼ် ေၵႃႇမတီႇေၸႈဝဵင်း၊ ႁူဝ်သိုၵ်းလူင် ၸၢႆးေၵျႃႇလႃႉႄလႈ လုင်းတိင်း ၽူႈၸွႆႈၵၢၼ် ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇ မႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA)ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8:18 မူင်းၼၼ်ႉ လႆႈငိၼ်းသၢႆၶၢဝ်ႇသူင်ႇမႃးဝႃႈ “ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/ SSA (3)ေၵႃႉ ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS တိၺွပ်းတူဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇၵုမ်းၶင်ဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇ ၼမ်ႉ ၵွၵ်း ” ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈတၢင်းဢၼ် ၸုမ်းသိုၵ်းၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸုိင်ႈတႆး(RCSS) ၸႂ်ႉတိုဝ်းလွၵ်းလၢႆးၵူႊပိူင်ပိူင်ေသ တိ ၺွပ်း ဢဝ်တူဝ် ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၽၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) ၵႂႃႇၼႆႉ မီးမႃးလၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်းလၢႆတၢင်းလၢႆတီႈ ၼႆယဝ်ႉ။

Top