ၵၢၼ်မိူင်း

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၸေႈဝဵင်းၸေးၸုင်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶွပ်ႈၶူပ်ႇၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ၸိုင်ႈတႆး ထူၼ်ႈ(23)ပီႊ

Tai Images (Jun-6)ဝၼ်းၵိူတ်ႇၵေႃႇႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိုင်ႈတႆး (SSJAC) ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(23)ပီႊၼႆႉ ပႃႇတီႇ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး(SNLD) ႁိုဝ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၸေႈဝဵင်းၸေးၸုမ်ႇ တီႈႁူင်းသဝ်း Sky View ပွၵ်ႉ(10) ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ (300)ပၢႆ။ ဝၼ်းထီႉ 6.6.2019 ယၢမ်း 09:00 မူင်းၼၼ်ႉ လႆႈတႄႇပိုတ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈသေ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်

တႃႇေၵႃႇသၢင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူတ်ႉၾႆး မၢၼ်းတေလး – မူႇေၸႊၼၼ်ႉ မိူင်းမၢၼ်ႈႄလႈ မိူင်းႄၶႇ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း MoU

By သႅင်ၸိုင်ႈ October 25,2018 ၼႂ်းဝၼ်းတီႈလိူၼ်ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပႃႇ 22 ဝၼ်း ပီႊ 2018 ၼီႊ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၽူႈတၢင်တူဝ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ႄလႈ (more…)

ၵၢၼ်သိုၵ်း

လွင်ႈသုၵ်ႉသၵ်ႉယုင်ႈယၢင်ႈၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ(ၵျၢပ်ႉပျေး-ၼေႇပျီႇတေႃႇ)

ၽူႈတႅမ်ႈလၵ်ႈ- ဢွင်ႇတၸိၼ်ႇ၊ May- 28.2019           မိူင်းဢိၼ်းတီးယိူဝ်ႊ ပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ ၸုမ်းသုၵ်ႉယုင်ႈဢွၼ်ၵဝ်းၵတႄးလႄႈဢႃႇ တၢၼ်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တၢင်း တပ်ႉသိုၵ်းဢိၼ်းတီးယိူဝ်ႊသေ ၵွင်ႈၵၢင်ႇဢၼ်သိမ်းလႆႈမႃး တီႈၸုမ်း သုၵ်ႉယုင်ႈဢူၼ်ၵဝ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵွင်ႈMA မႂ်ႇ ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ယိပ်းတိုဝ်းၼႆယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈ ၼၼ် ၽူႈၸွပ်ႇဢိၼ်းတီးယိူဝ်ႊၶဝ် ၸွပ်ႇတူၺ်းလႆႈႁူႉႁၼ် ၵွင်ႈၵၢင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၸုမ်းဢူၼ်ၵဝ်းၶဝ်သိုဝ်ႉ ဢဝ်တီႈ (ႁူင်းၸၢၵ်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇၶိူင်ႈၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶေ) ၵပၸ

သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆ ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉမ

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ့်သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) လႆႈၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈဝတ့်ၵျွင်းမႂ်ႇၶူဝ်ၶေႊ တူင်ႇဝဵင်းမူႇၸေႈ

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) ၶိုင်သၢင်ႈၵၢႆႇၶူဝ်ပၼ် ေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းၵႅတ်ႈႄလႈ ၼွင်ေဢႃႈ

တွၼ်ႈလိၼ်မိၼ်ႊတိူဝ်ႊၼႃႇဢူဝ်ႇ ယွၼ်းသုၼ်ႇလႆႈဢုပ်ႉပိူင်ႇႁင်းၶေႃ ၼႂ်းမိူင်းၾိလိပ်ႉပိၼ်ႊ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢိၼ်းတီႊယိူဝ်ႊ ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈသဵၼ်ႈမၢႆ ၵူၼ်းၶိူဝ်းပိင်ႇၵလီႇ 4 လၢၼ်ႉပၢႆ.

ႁူင််းၵၢၼ် Gold Gaday ၶင ို်ေ်တလငူ််းထၼို််းၸွမ််းသၢပ််ႇၼမ့််မၢဝ််း မ ်းၵၼူ််းမ ူင််းသၢၼၶ်တ််းတင်း်ၼမ်

Top