ၵၢၼ်မိူင်း

တီႈမိတ်ႉၵျီးၼႃး ႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၵမ်ႉထႅမ်တႃႇမႄးၶိုၼ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008

August 15,2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 15 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းမိတ်ႉၵျီးၼႃး ဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵမ်ႉထႅမ် တႃႇမႄးၶိုၼ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 တီႈဝဵင်းမိတ်ႉၵျီးၼႃး ၸေႈ မိူင်း မိူင်းၶၢင် ဝႃႈၼႆ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ တႃႇမႄးၶိုၼ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 တီႈႁူင်းႁေႃးမၸေႇ ဝဵင်းမိတ်ႉၵျီးၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈလႆႈၶွၼ်ႈႁႅင်းၵၼ်ပဵၼ်မုၵ်ႉပဵၼ်ၵေႃသေ ဢွၼ်ၵၼ်ပႆႇတၢင်း

မိူင်းဢူႊရေႃးပႃႉ တေၵမ်ႉၸွႆႈငိုၼ်းယူႊရူပ်ႉ(8)လၢၼ်ႉ တႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈ

August 14,2019 By - သၢမ်ပိုၼ် မိူင်းဢူႊရေႃးပႃႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇႁႂ်ႈၵၢၼ်ႁူမ်ႈသၢင်ႈပၢႆးၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးလႄႈ ပၢႆး ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇၼႂ်းၵႄႈၵၢင်မိူင်းဢႃႇၸီႇယၢၼ်ႇ တိူဝ်းၵႅၼ်ၶႅင်ၸမ်ၸႂ်ၵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ တေၵမ်ႉၸွႆႈ ငိုၼ်းယူႊရူပ်ႉ(8)လၢၼ်ႉ တႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ပွၵ်ႈၼႆႉ တေၸၢင်ႈပူၵ်းသၢင်ႉပၼ် ႁႂ်ႈပၢင်ၵၢတ်ႇၵႃႉၶၢႆမိူင်းမၢၼ်ႈ ၵႂၢင်ႈၶႂၢင်မႃး၊ တေ ၸၢင်ႈၽၢၼ်ႇပွင်ပၼ် ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ မီးတိုဝ်ႉတၢင်းၵၢၼ်ငၢၼ်း၊ တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈႁူင်းၵၢၼ် ပၢႆးၸၢၵ်ႈ မိူင်းမၢၼ်ႈမုၼ်းလႅင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃး၊ တေၸၢင်ႈၸွႆႈထႅမ်တိူဝ်းၶႂၢၵ်ႈပၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးမိူင်းမၢၼ်ႈ သေ တေၸၢင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈပၼ်

ၵၢၼ်သိုၵ်း

သိုၵ်းၶေႇမိူင်းလူင် ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း တီႈႁိမ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းၶေႇလႄႈ မိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ

August 19,2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 17 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉ သၢႆသိုၵ်းမိူင်းၶေႇ လႆႈၶွၼ်ႈတုမ်ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ၵေႃႉ ပႃးတင်းတပ်ႉတိၼ်ဝႆးလႄႈ တပ်ႉၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၼႄၽၢင် ႁၢင်ႈသိုၵ်း တီႈၼႂ်းဝၢင်းလဵၼ်ႈႁႅင်း ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်း လႅၼ်လိၼ်မိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ မွၵ်ႈ(4)လၵ်း ၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ သၢႆသိုၵ်းမိူင်းၶေႇ လႆႈၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း တီႈၼႂ်းဝၢင်းလဵၼ်ႈႁႅင်း သႅၼ်ႊသၢၼ်ႊ

သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆ ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉမ

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ့်သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) လႆႈၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈဝတ့်ၵျွင်းမႂ်ႇၶူဝ်ၶေႊ တူင်ႇဝဵင်းမူႇၸေႈ

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) ၶိုင်သၢင်ႈၵၢႆႇၶူဝ်ပၼ် ေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းၵႅတ်ႈႄလႈ ၼွင်ေဢႃႈ

တွၼ်ႈလိၼ်မိၼ်ႊတိူဝ်ႊၼႃႇဢူဝ်ႇ ယွၼ်းသုၼ်ႇလႆႈဢုပ်ႉပိူင်ႇႁင်းၶေႃ ၼႂ်းမိူင်းၾိလိပ်ႉပိၼ်ႊ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢိၼ်းတီႊယိူဝ်ႊ ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈသဵၼ်ႈမၢႆ ၵူၼ်းၶိူဝ်းပိင်ႇၵလီႇ 4 လၢၼ်ႉပၢႆ.

ႁူင််းၵၢၼ် Gold Gaday ၶင ို်ေ်တလငူ််းထၼို််းၸွမ််းသၢပ််ႇၼမ့််မၢဝ််း မ ်းၵၼူ််းမ ူင််းသၢၼၶ်တ််းတင်း်ၼမ်

Top