ၵၢၼ်မိူင်း

ယိုတ်းသိမ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းယဝ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႄးတမ်းဝၢင်းပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ တႃႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸိုင်ႈမိူင်း

February 2,2021Translated by - မွၵ်ႇၶမ်းၶူင်း

ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉလႄႈ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ယိုၼ်ယွၼ်းတႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း တၢၼ်းသူၺ်ႇ ၸွမ်ပွင်သိုၵ်းလူင်ၵေႃႉၵဝ်ႇ

January 30,2021 Reference – Freedom News Group ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ပီႊ 2021 ၼီႊၼႆႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉလႄႈ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ လႆႈယိုၼ်ယွၼ်းတႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း တၢၼ်းသူၺ်ႇ ၸွမ်ပွင်သိုၵ်းလူင် မိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၵဝ်ႇၼႆသေတႃႉ ပႆႇမီးၶေႃႈတုမ်ႉတွပ်ႇသင် ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 29 ဝၼ်းၼၼ်ႉ တၢၼ်းသူၺ်ႇ လႆႈႁပ်ႉႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၽၢႆႇ ၵႅတ်ႇၶႄမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၵၢၼ်သိုၵ်း

ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉလႄႈ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ယိုၼ်ယွၼ်းတႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း တၢၼ်းသူၺ်ႇ ၸွမ်ပွင်သိုၵ်းလူင်ၵေႃႉၵဝ်ႇ

January 30,2021 Reference – Freedom News Group ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ပီႊ 2021 ၼီႊၼႆႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉလႄႈ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ လႆႈယိုၼ်ယွၼ်းတႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း တၢၼ်းသူၺ်ႇ ၸွမ်ပွင်သိုၵ်းလူင် မိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၵဝ်ႇၼႆသေတႃႉ ပႆႇမီးၶေႃႈတုမ်ႉတွပ်ႇသင် ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 29 ဝၼ်းၼၼ်ႉ တၢၼ်းသူၺ်ႇ လႆႈႁပ်ႉႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၽၢႆႇ ၵႅတ်ႇၶႄမိူင်းမၢၼ်ႈ

သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း

လုၵ်ႈႁဵၼ်း တႆးလႅင်(2)ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းၶၢင်KIAၶႃႈႁႅမ်တၢႆ လႆႈငိုၼ်းသၢႆႈတႅၼ်းၶိုၼ်း (400) သႅၼ်

ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇ ၶုၼ်ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၾႆးၾႃႉ

တီႈၵၢၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးၸၢင်ႊတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉမီးလွင်ႈငမ်းငဝ်း လႄႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးသွင်ၵေႃႉ လႆႈထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းတူဝ်ၵႂႃႇ

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆ ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉမ

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ့်သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) လႆႈၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈဝတ့်ၵျွင်းမႂ်ႇၶူဝ်ၶေႊ တူင်ႇဝဵင်းမူႇၸေႈ

Posted on 0

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) ၶိုင်သၢင်ႈၵၢႆႇၶူဝ်ပၼ် ေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းၵႅတ်ႈႄလႈ ၼွင်ေဢႃႈ

Posted on 0
Top