ၵၢၼ်မိူင်း

ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉ မႄးပိၼ်ႇလႅၵ်ႈၸၼ်ႉၵၢၼ်တၼ်းႁဵင်း ၶုၼ်ၽွင်းလူင်ၼႂ်းမိူင်း

February,7.2020 By – သႅင်ၸိုင်ႈ တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင်လုမ်းၽွင်းတႅၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းလိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ပီႊ 2020 ၼီႊ တီႈဝဵင်းၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉလႄႈ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ(NLD) လႆႈတႅပ်းတတ်းမၵ်းမၼ်ႈ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယုၵ်ႉယွင်ႈဢဝ်ၸွမ်သိုၵ်း ၸူဝ်းထုတ်ႉ ဢႃႇယူႉၸမ် (60)ၶူပ်ႇ ၵေႃႉယၢမ်ႈပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင်မိူင်း ႁူမ်ႈတုမ်သေ ယိပ်းၵမ်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင်ၼႂ်းမိူင်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ လုမ်းၽွင်းတႅၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၢတ်ႈဢွၵ်ႇဝႃႈ ၸွမ်သိုၵ်း

ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ တေႁႂ်ႈသူမ်ႈ ႁိုဝ် တေႁႂ်ႈႁိူင်း

ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႆႉ မီးၼႂ်းၸုမ်းၵေႃႈလီၼႂ်းၸုမ်း၊ မီးၼႂ်းႁိူၼ်းၵေႃႈလီၼႂ်းႁိူၼ်း၊ မီးၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵေႃႈလီၼႂ်းဝၢၼ်ႈ၊ မီးၼႂ်းဢိူင်ႇၵေႃႈ လီၼႂ်းဢိူင်ႇ၊ မီးၼႂ်းဝဵင်းၵေႃႈ လီၼႂ်းဝဵင်း၊ မီးၼႂ်းမိူင်းၵေႃႈ လီၼႂ်းမိူင်း၊ မီးၼႂ်းလူၵ်ႈၵေႃႈ လီၼႂ်းလူၵ်ႈ၊ မီးတီႈလႂ်ၵေႃႈ လီတီႈၼၼ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၽႂ်ၽႂ် ၵေႃႈ ႁူႉ၊ ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈ ဝႃႈယူႇယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵွပ်ႈသင်? ၸိူင်ႉႁိုဝ်? ယွၼ်ႉၽႂ်လႄႈၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼၢၼ်း ပဵၼ်ၼၢၼ်းမီး

ၵၢၼ်သိုၵ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းလႆႈမၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း ၼႂ်းထမ်ႈဢမ်ႇႁူႉၸဝ်ႈၶွင်

ၶၢဝ်ႇ-ႁိူၼ်းၶႃး (16-Jan-20) တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ် ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ် တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၶႆႉ ၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ သွၵ်ႈတဝ်သိမ်းလႆႈ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း ၼႂ်းထမ်ႈလူၺ်ႈဢမ်ႇႁူႉၸဝ်ႈၶွင်။ ဝၼ်းထီႉ 15.1.2020 ယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈ 5 မူင်းတၢမ်းၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ဢၼ်သွၵ်ႈတဝ် ၼႂ်းထိူၼ်ႇ ၵႂႃႇထူပ်းႁၼ် ၶိူင်ႈမၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း ၼႂ်းထမ်ႈ ဢၼ်မီးၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်း တူၵ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶႆႉ

သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း

ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇ ၶုၼ်ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၾႆးၾႃႉ

တီႈၵၢၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးၸၢင်ႊတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉမီးလွင်ႈငမ်းငဝ်း လႄႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးသွင်ၵေႃႉ လႆႈထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းတူဝ်ၵႂႃႇ

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆ ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉမ

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ့်သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) လႆႈၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈဝတ့်ၵျွင်းမႂ်ႇၶူဝ်ၶေႊ တူင်ႇဝဵင်းမူႇၸေႈ

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) ၶိုင်သၢင်ႈၵၢႆႇၶူဝ်ပၼ် ေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းၵႅတ်ႈႄလႈ ၼွင်ေဢႃႈ

တွၼ်ႈလိၼ်မိၼ်ႊတိူဝ်ႊၼႃႇဢူဝ်ႇ ယွၼ်းသုၼ်ႇလႆႈဢုပ်ႉပိူင်ႇႁင်းၶေႃ ၼႂ်းမိူင်းၾိလိပ်ႉပိၼ်ႊ

Top