ၵၢၼ်မိူင်း

ၸွမ်ၸိုင်ႈ သျီႊၵျိင်ႊၽိင်ႊ တေမႃးမိူင်းမၢၼ်ႈလူၺ်ႈမၢႆၶပ်းႁႃႈလွင်ႈ

ၶၢဝ်ႇ-ႁိူၼ်းၶႃး(16- January) ၵၢၼ်တိတ်းတေႃႇၵပ်းသိုပ်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈမိူင်းၶေႇ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(70)ပီႊၼၼ်ႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၶေႇ သျီႊၵျိင်ႊၽိင်ႊ တေမႃးမိူင်းမၢၼ်ႈ ဝဵင်းလူင်ၼေပျီႇတေႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 17.1.2020 ၼၼ်ႉ ပိူင်လူင်မၼ်း မီးမၢႆၶပ်းလူင်(5)လွင်ႈၼႆ ယူႇတီႈသိူဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AFP ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။ မၢႆၶပ်း(1)ၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းၶေႇလႄႈမိူင်းဢိၼ်းတီႊယိူဝ်းတေၶွႆႈထွင်ၵၼ်ၼၼ်ႉ တႃႇ ၵေႃႇသၢင်ႈ ၽင်ႇၼမ်ႉလိုၵ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉၽိဝ်ႇ မိူင်းရၶႅင်ႇ ဢၼ်တေၸႂ်ႉငိုၼ်းတေႃႊလႃႊ 1.3

တေႃႇၼႄႇထရၢမ်ႉ ၵမ်ႉထႅမ်ၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇၸိူဝ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်

January 12,2020 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ပူၼ်ႉပႃးၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 8 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊၼၼ်ႉ ႁိူဝ်းမိၼ်ယူႇၵရဵင်း ဢၼ်တၢင်ႇၵူၼ်း မိူင်းသေ လုၵ်ႉတီႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်တီႇႁီႊရၢၼ်ႇ ဢၢၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇတီႈဝဵင်းၵဵပ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈ ထုၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇၶဝ် ဢဝ်မၢၵ်ႇၼူၾႆးပိုတ်းယိုဝ်းတူၵ်းတႅၵ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းတၢႆမွၵ်ႈ(176) ၵေႃႉယူႇ။ လွင်ႈဢၼ်ႁိူဝ်းမိၼ်ယူႇၵရဵင်း လႆႈထုၵ်ႇမၢၵ်ႇၼူၾႆးပိုတ်းယိုဝ်းတူၵ်းတႅၵ်ႇၼႆႉ မိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၶဝ်ႁႃ

ၵၢၼ်သိုၵ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းလႆႈမၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း ၼႂ်းထမ်ႈဢမ်ႇႁူႉၸဝ်ႈၶွင်

ၶၢဝ်ႇ-ႁိူၼ်းၶႃး (16-Jan-20) တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ် ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ် တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၶႆႉ ၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ သွၵ်ႈတဝ်သိမ်းလႆႈ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း ၼႂ်းထမ်ႈလူၺ်ႈဢမ်ႇႁူႉၸဝ်ႈၶွင်။ ဝၼ်းထီႉ 15.1.2020 ယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈ 5 မူင်းတၢမ်းၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ဢၼ်သွၵ်ႈတဝ် ၼႂ်းထိူၼ်ႇ ၵႂႃႇထူပ်းႁၼ် ၶိူင်ႈမၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း ၼႂ်းထမ်ႈ ဢၼ်မီးၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်း တူၵ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶႆႉ

သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း

ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇ ၶုၼ်ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၾႆးၾႃႉ

တီႈၵၢၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးၸၢင်ႊတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉမီးလွင်ႈငမ်းငဝ်း လႄႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးသွင်ၵေႃႉ လႆႈထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းတူဝ်ၵႂႃႇ

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆ ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉမ

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ့်သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) လႆႈၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈဝတ့်ၵျွင်းမႂ်ႇၶူဝ်ၶေႊ တူင်ႇဝဵင်းမူႇၸေႈ

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) ၶိုင်သၢင်ႈၵၢႆႇၶူဝ်ပၼ် ေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းၵႅတ်ႈႄလႈ ၼွင်ေဢႃႈ

တွၼ်ႈလိၼ်မိၼ်ႊတိူဝ်ႊၼႃႇဢူဝ်ႇ ယွၼ်းသုၼ်ႇလႆႈဢုပ်ႉပိူင်ႇႁင်းၶေႃ ၼႂ်းမိူင်းၾိလိပ်ႉပိၼ်ႊ

Top